pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1990, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-071
YEMLERİNE β -KAROTİN İLAVE EDİLEN SÜT SIĞIRLARINDA BAZI BİYOKİMYASAL DEĞERLERiN VE SÜT VERİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Mehmet NİZAMLIOĞLU1, Ali Muhtar TİFTİK2, Kürşat IŞIK3
1Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
2Dr. S.Ü. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
3Vet. Hek., Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Konya
Görüntülenme Sayısı:1327 - İndirilme Sayısı: 1274

Bu, çalışmada β-karotin verilen süt sığırlarında bazı kan parametreleri ölçüldü ve süt verimi incelendi. Çalışmada 12 baş isviçre esrneri inek kullanıldı ve deneme iki grup halinde yürütüldü. Birinci gruptaki her hayvana günde 1 gr β-karotin yemlerine katılarak 5 hafta süre ile verildi. Ikinci grup ise kontrol grubu olarak bırakıldı.

Alınan kan örneklerinde β-karotin, ALP ve GOT değerleri ölçüldü. Günlük süt verimleri 4 ay süre ile takip edildi. Deneme grubunda β-karotin, kontrol grubunda ise GOT değerlerinde değişmeler (P<0.05, P<0.01) gözlendi. İki gruba ait hayvanların süt verimleri ortalamasında da farklılıklar tesbit edildi.