2012, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-076
Fötal böbrek ölçümleri sığırlarda gestasyonel yaşın tahmin edilmesinde yardımcı bir kriter olabilir mi?
Serkan Erdoğan, Mehmet Kılınç
Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Dicle University, 21280, Diyarbakir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Böbrek ölçümleri, gestasyonel yaş, sığır
Görüntülenme Sayısı:2364 - İndirilme Sayısı: 4039

Amaç: Bu çalışma gestasyonel yaş ile böbreklerin gelişimsel morfometrik ölçüleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 30 adet Holstein ırkı sığır fötusu kullanıldı. Gebeliğin erken, orta ve geç dönemi olmak üzere her bir döneme ait 10 fötus değerlendirildi. Buna göre, toplamda 60 böbrek bilateral disseksiyon sonrası üç farklı renal parametre (uzunluk, genişlik, kalınlık) bakımından değerlendirmeye alındı. Böbreklerden elde edilen morfometrik verilerin istatistiksel analizleri yapıldı.

Bulgular: Genel olarak gebelik süresince tüm renal ölçümler gestasyonel yaş ile önemli derecede korelasyon gösteriyordu. Sağ ve sol böbreğin uzunluk ve genişliğinin gestasyonel yaş ile yüksek derecede (R2≥0.90) korelasyonlu olmasına karşın, her iki böbreğin kalınlığı gestasyonel yaş ile daha az (R2≤0.86) korelasyon göstermekteydi. Tüm renal parametreler gebeliğin erken, orta ve geç dönemindeki alın-sağrı uzunlukları ile de önemli derecede korelasyonluydu, ancak gebeliğin geç döneminde sol böbreğin aksine sağ böbrek kalınlığı ile alın-sağrı uzunluğu arasındaki korelasyon önemsizdi. Ayrıca sol böbreğin cranial genişliği ile alın-sağrı uzunluğu arasındaki korelasyon da önemsiz olarak bulundu.

Öneri: Organ gelişimi ve gestasyonel yaş arasındaki korelasyona anatomik bir yaklaşımda bulunan bu çalışmanın sonuçlarına göre, böbrek ölçümleri gestasyonel yaşın tahmin edilmesinde yardımcı bir kriter olarak kullanılabilir.