pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 094-098
Ovariektomize ratlarda ovaryum steroidlerinin oksidatif stres üzerine etkisi
Aziz Bulbul1, Recep Aslan1, H. Ahmet Celik2, Gulcan Avci3, Fatih Fidan3
1Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
3Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: Lipid peroksidasyon, östrojen, progesteron, vitamin A, vitamin C
Görüntülenme Sayısı:1911 - İndirilme Sayısı: 1609

Amaç: Ovariektomi yapılmış ratlarda östrojen ve progesteron hormonlarının beraber veya ayrı uygulanmasının lipid peroksidasyon, antioksidatif aktivite (AOA) ile β-karoten, vitamin A ve C düzeyine olan etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma overioktemi yapılmış ve her biri 10 rattan oluşan kontrol ve 3 deneme grubunda yürütüldü. Kontrol grubuna susam yağı, progesteron grubuna progesteron 2 mg/rat/gün, östrojen grubuna 17β-östradiol 10 mg/rat/gün, östrojen + progesteron grubuna 17β-östradiol 10 mg/rat/gün + progestagen 2 mg/rat/gün olarak 10 gün uygulandı. En son uygulamadan 2 saat sonra genel anestezi altındaki ratlardan alınan kan örneklerinde malondialdehit (MDA), AOA, β-karoten, vitamin A ve C düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Tam kan MDA düzeylerinin kontrol gruba göre östrojen grubunda azaldığı, ancak diğer deneme gruplarında fark bulunmadığı tespit edildi. Plazma AOA düzeyinin östrojen ve östrojen + progesteron gruplarında kontrol ve progesteron gruplarına göre yüksek (p<0.05) olduğu belirlendi. Plazma β-karoten düzeyinin tüm deneme gruplarında kontrol grubuna göre azaldığı görüldü. Vitamin C düzeylerinin kontrole göre tüm deneme gruplarında yüksek olduğu bulunurken en yüksek artış östrojen ve östrojen + progesteron gruplarında saptandı.

Öneri: Ovariektomi yapılmış ratlarda östrojenin antioksidan etkinliği artırarak lipid peroksidasyonunu azalttığı, progesteronun ise vitamin A ve C düzeyini artırmasına karşın lipid peroksidsyonuna etkisi olmadığı ifade edilebilir.