pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 039-043
TANEN İÇEREN MEŞE YAPRAKLARININ (Quercus hartwissiana) KUZULARDA BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
Metehan Uzun1, Feyyaz Önder1, Metin Çenesiz2, Mehmet Kaya1, Sedat Yıldız1
1Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KARS
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
Anahtar Sözcükler: Meşe yaprağı, Kuzu, Anemi, Alyuvar
Görüntülenme Sayısı:1856 - İndirilme Sayısı: 1328

Bu araştırmada 2 ay boyunca tanen içeren meşe (Quercus hartwissiana) yapraklan ile beslenen kuzularda anemi oluşup oluşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır 8u amaçla 8-9 aylık toplam 42 adet dtşi Tuj ırkı kuzu kulanıldı Kuzıiar 7 eşit gruba ayrıldı ve aşağıdaki beslenme gruptan oluşturuldu: Kontrol grubu: 0 g yaprak + 0 g PEG (pofcetilen glikol, tanenleri bağlamak amacıyla), t. grup; 85 g yaprak + 0g PEG, Z gnp; 185 g yaprak + lOg PEG, 3. grup; 185 g yaprak + 20 g PEG. 4. yup: 370 g yaprak + 0 g PEG. 5 grup; 370 g yaprak + 20 g PEG ve 6. grup; 370 g yaprak + 40 g PEG. Tüm gruplara 272 g konsantre yem ve yaprakla birlikte kaba yem mietan 645 g olacak şekilde kuru ot veridi Kuzular bireysel metabolizma kafeslerinde tutuldular ve günde Bu defa (saat 08.00 ve 16.00'da) beslendiler. Denemenin sonunda (60.gûn) alınan kan örneklerinde; alyuvar sayısı, hemoglobin mâdan, hematocrit değer, ortalama alyuvar hacmi, ortalama alyuvar hemoglobini, ortalama alyuvar hemoglobin derişimi ve minimum ve maksimum ozmotik hemoSz değerien belirlendi. Ölçülen parametreler yönünden gruplar arasında istatistiksel öneme sahip bir farklılık bulunmadı Sonuç olarak, diğer meşe türlerinin aksine, çalışmada kullanılan Quercus hartwissiana ile kuzutan 2 ay sûreyle beslemenin anemiye neden olmadığı belirlendi.