2012, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-153
Konya Merinosu toklularda aşımla birlikte gonadotropin-releasing hormon veya human chorionic gonadotropin uygulamasının kuzulama performansına etkisi
Mehmet Köse1,2, Ahmet Hamdi Aktaş2, Mesut Kırbaş2, Bülent Bülbül2
1Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Konya Merinosu, dişi toklu, GnRH, hCG, kuzu verimi
Görüntülenme Sayısı:2844 - İndirilme Sayısı: 1782

Amaç: Bu çalışma da Konya Merinosu toklularda aşımla birlikte gonadotropin-releasing hormon (GnRH) veya human chorionic gonadotropin (hCG) uygulamasının senkronizasyon periyodu ve izleyen siklusta yaptırılan aşımlar sonrası kuzulama performansına etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Materyal olarak 16-20 aylık 36 baş Konya Merinosu toklu kullanıldı. Tokluların östrüsleri 0. gün 4 μg GnRH ve 5. gün 150 μg prostaglandinF2α (PGF2α) uygulanmasıyla senkronize edildi. PGF2α enjeksiyonu sonrası östrüste olduğu tespit edilen toklular fertil oldukları daha önceden bilinen koçlarla bir kez çiftleştirildi. Aşım sonrası toklular sürüden uzaklaştırıldı ve üç gruba ayrıldı. Birinci gruptaki toklulara (n=14) 200 IU hCG, ikinci gruptakilere (n=12) 4 μg GnRH ve üçüncü gruptakilere (kontrol, n=10) 1 mL serum fizyolojik kas içi enjekte edildi. Gebelik muayeneleri aşım sonrası 30. günde ultrasononografi cihazı kullanılarak transrektal yoldan yapıldı.

Bulgular: Sunulan çalışmada gebe kalan, doğum yapan, ikiz doğum yapan koyun oranı ve kuzu verimi sırasıyla hCG grubunda %85.71, %85.71, %33.3 ve 1.14, GnRH grubunda %75.0, %66.67, %12.5 ve 0.75, kontrol grubunda ise %100, %80, %37.5 ve 1.10 olarak belirlendi. Gruplar arasında kuzulama performansı ve incelenen reprodüktif parametreler arasındaki farklar istatistiki açıdan önemli bulunmadı (p>0.05).

Öneri: Sonuç olarak östrüsleri senkronize edilen toklularda aşımla birlikte GnRH veya hCG uygulamalarının kuzulama performansı üzerine etkisinin olmadığı kanaatine varıldı.