pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 076-081
Yumurtacı tavuk işletmelerinde Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonunun çabuk serum aglütinasyon, kültür ve polimeraz zincir reaksiyonu yöntemleriyle araştırılması
Kamile Kesler1, Leyla Güler2, Gülşen Orhan3
1Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü, Meram, Konya, Türkiye
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye
3Ceren Veterinerlik ve Laboratuvar Hizmetleri, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Tavuk, Mycoplasma gallisepticum, izolasyon, ÇSA, PCR
Görüntülenme Sayısı:2481 - İndirilme Sayısı: 3153

Amaç: Tavuklarda Mycoplasma gallisepticum (MG)'un neden olduğu kronik solunum yolu hastalığı (CRD) et ve yumurta verimi düşüklüğü nedeniyle önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışmada, yumurtacı tavuklarda MG enfeksiyonu çabuk serum aglütinasyon (ÇSA), kültür ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemleri ile araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 24 haftalıktan büyük 15 ticari yumurtacı işletmede, her birinden 25 adet olmak üzere 375 kan serumu serolojik teşhis için ÇSA ile 73 tavuğun trakea (nekropsi öncesi ve sonrası), hava kesesi ve akciğerlerinden alınan toplam 292 svab örneği MG izolasyonu yönünden ve aynı svab örneklerinin inkübasyon sonrası sıvı kültürleri ile tavuklardan canlı iken alınan 73 trake svab örneği doğrudan PCR ile test edildi.

Bulgular: İşletmelerin 13 (%86.6)'ünde kan serumlarında %12-100 arasında pozitiflik tespit edilirken 2 (%13.3)'sine ait serumlar ÇSA ile negatif bulundu. Svab örneklerinin kültürü sonucu 3 (%20) işletmede 3 tavuktan MG izole edildi. Sıvı kültürlerinden yapılan PCR testinde 7 (%46.6) işletmeye ait 9 (9/73) tavukta, canlı hayvanlardan alınan 73 trakeal svabdan 2 (%13.3) işletmeye ait 2 tavukta MG spesifik DNA'sı tespit edildi. İşletmelerin çoğu serolojik olarak pozitif bulunurken izolasyon ve PCR ile etken tespit oranının düşük olması, klinik bulgularla birlikte değerlendirildiğinde bu işletmelerde kronik bir enfeksiyona işaret etmektedir.

Öneri: Tavuklarda MG enfeksiyonunun teşhisi için serolojik testlerin tek başına yeterli olmadığı, geçirilmiş bir enfeksiyona ait antikorların kan serumunda uzun süre bulunmasından dolayı ticari işletmelerde geçirilmekte olan bir hastalık probleminin tespiti ve tedavi kararı için serolojik bulguların PCR ve/veya kültür ile doğrulanması uygun olacaktır.