pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 063-068
HAMUR OLUM DÖNEMİNDE BİÇİLEN BUĞDAYGİL HASILLARINA DEĞİŞİK KATKI MADDELERİ İLAVESİNİN SİLAJ KALİTESİ VE İN VİTRO KURU MADDE SİNDİRİLEBİLİRLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Abdullah Can1, Nihat Denek2, Şahin Tüfenk1
1Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zooıekni Bölümü, ŞANLIURFA
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklan Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
Anahtar Kelimeler: Tahıl Silajt, Üre-Melas-Buğday Kırması Katkısı, İn Vıtro Sindirim
Özet
Bu çalışmada, hamur olum döneminde biçilen arpa, ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve Irilikalo hasıllarının katkısız, %Q.5 ure, 7=5 melas ve %5 buğday kırması katkıları ile hazırlanan silajlarının, silaj kalitesi ve İn vi'.ro kuru madde s;n-dirilebilirlikleri araşlınlmışlır. Ham protein parametresi açısından bitki x katkı interaksiyonu tespit edilmiştir (P<0.01). Ancak ham prolein değerindeki artış bütün bitkiler için %0.5 üre katkısında en yüksek bulunmuştur. Sllajlann ADF içeriği bakımından kalkışız silajlar ile diğer katkılar karşılaştırıldığında buğday kırması ve üre katkıları, NDF değeri bakımından ise tüm katkılar silaj NDF değerini düşürmüştür (P<0.05). pH parametresi açısından da bitki x katkı interaksiyonu tespit edilmiştir (P<0.05). En yüksek in vitro kuru madde sindirimi bitkiler arasında arpa silajından, katkılar arasında ise melas ve buğday kırması katkılı silajlardan elde edilmiştir (P<0.05). Birim alandan elde edilen sindirilebilir kum madde miktarları bakımından en yüksek değer triıikale silajlanndan, katkılar değerlendirildiğinde İse buğday kırması katkılı silajlardan elde edilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet