pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-011
KOYUNLARDA SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ VE KONTROLÜ
Emine Hesna Şahin1, Ali Akmaz2
1Afyon Kocatepc Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, AFYON
2Selçuk Üniversitesi Veıeriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Koyun, Süt Verimi, Süt Verim Kontrolü
Özet
Süt verim kontrolü ile bir koyundan bir günde ve laktasyon süresince ne kadar süt elde edildiği belirlenir. Süt veriminin artmlmasına ilişkin selekstyon çalışmalarına veri temin edilmesi ve süt koyunculuğunda damızlık seçiminde kriter alınması bakımından süt verim kontrolü önemlidir. Süt verim kontrolleri ile damızlık değeri iyi olan damızlık adaylarının belirtene bilmesi, sürüdeki düşük verimli bireylerin tespit edilerek ayıklamanın tsabetli yapılabilmesi, ayrıca sürünün gerçek verim düzeylerine uygun olarak beslenebil meleri, devamlı uygulanan kontroller sayesinde mastitis in erken teşhis ve tedavisinin yapılarak işletmenin uğrayacağı zararın en aza indirilebilmesi sağlanabilir.
  • Başa Dön
  • Özet