pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-017
KONYA BÖLGESİNDE BULUNAN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Onchyrnus mykiss) ÇİFTLİKLERİNDEN Lactococcus garvieae İZOLASYONU, İDENTİFİKASYONU VE FENOTİPİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Kürşat Kav, Osman Erganiş
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Streptokokkozis, Lactococcus garvieae, Gökkuşağı Alabalığı, PZR, API 20 Strep
Özet
Bu çalışmada, Konya bölgesinde gökkuşağı alabalığı çiftliklerinde Streptokokkozis etkeni olan Lactococcus gar-weae'mn izolasyonu, identifikasyonu ve fenotipik özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Haziran 2002-Ağustos 2004 yıllan arasında hastalığın görüldüğü 6 adel gökkuşağı alabalığı çiftliğinden 180 hastalıklı batık toplandı. Balık örneklerin 30'unda L garvieae saf kültür halinde izole edildi. Etkenin belirlenmesinde API 20 Strep, klasik bakteriyolojik yöntemler ve polımeraz zincir reaksiyonu (PZR) kullanıldı. Sonuç olarak bölgesel Slreptokokkozis etkenin L. garvieae olduğu, tespit edilen izolatların ise fenotipik Özelliklerine göre homojen ve kapsüllü olduğu belirlendi.
  • Başa Dön
  • Özet