2018, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-055
Bir Büyükbaş Hayvan Kesimhanesinde Escherichia coli O157:H7 Varlığının IMS-PZR Teknikleri İle Araştırılması
Sabri DATLI, Nurhan ERTAŞ ONMAZ
Erciyes Universitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD, KAYSERİ, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Çapraz kontaminasyon, E. coli O157:H7, kesimhane, sığır, virulans genler
Görüntülenme Sayısı:695 - İndirilme Sayısı: 703

Amaç: Bu çalışmada, bir sığır kesimhanesinde, sığır karkas, kesimhaneden alınan svap örnekleri (konveyör, bıçak, önlük, kanca, testere ve eller) ve kesilen hayvanların barsak içeriklerinden alınan örneklerde Escherichia coli O157:H7’nin varlığı ve etkenin virulans genleri (stx1 and stx2, eaeA ve ehlyA) araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, kesimhaneden alınan toplam 200 adet örnekte E. coli O157:H7’nin varlığı, ön zenginleştime, immunomanyetik seperasyon (IMS)’daki immun boncuklar sefimiksin tellürit’li CHROM agara ekildi. Şüpheli koloniler O157 ve H7 antiserumları ile incelendi ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile bakteri üzerindeki rfbO157, fliCH7 stx1, stx2, eaeA ve ehylA içeren hedef gen bölgeleri ile teyit edildi.

Bulgular: Çalışmada, bir (% 2) barsak içeriği örneğinden E. coli O157 izole edilirken, iki (% 4) barsak içeriği ve iki (% 4) karkas örneğinde E. coli O157:H7 bulundu. İncelenen bütün izolatlar stx1, stx2, eaeA ve ehylA genlerini içeriyordu.

Öneri: Alınan barsak içeriği ve karkas örneklerinden E. coli O157:H7'nin izole edilmesi ile karkasların dışkı ile kontamine olduğu kanaatine varıldı. Tüm E. coli O157:H7 izolatlarının stx1, stx2, eaeA ve ehylA genlerini içermesinden dolayı insan sağlığı için potansiyel bir risk oluşturabileceği kanısına varıldı.