1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 035-040
ASETİK ASİTİN KOYUNLARDA RUMEN pH'SI, UÇUCU YAĞ ASİTLERİ VE PROTOZOONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Tufan Keçeci1, Mehmet Kocabatmaz1, Ramazan Kadak2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, KONYA
Anahtar Sözcükler: Asetik asit, rumen pH'st, protozoon, uçucu yağ asitleri
Görüntülenme Sayısı:693 - İndirilme Sayısı: 2312

Bu çalışmada, koyunlara rumen içi verilen asetik asitin; rumen pH'sı, uçucu yağ asilleri (UYA) ve protozoonları üzerindeki etkisini araştırmak amaçlandı. Fistüllü iki koyuna, birbirini takip eden 4 gün boyunca ve yem verilmeden önce, rumen fistülünden 500ml miktarında; su (kontrol) ve daha sonra asetik asit (0.62 gr/kg vücut ağırlığı) verildi. Her koyunun rumen içeriği örnekleri, rumen fistülü vasıtasıyla, uygulamadan önce ve 1 saat sonra toplandı. Asetik asit rumen pH'sında önemli bir azalmaya neden oldu. Ayrıca, asetik asitin rumen protozoonları üzerinde de azaltıcı bir etkisi vardı. Asetik asitin rumen protozoonlarında azalmaya yol açan etkisine, Holotrich'ler daha çok, Endodinia'lar ise daha az duyarlıydı. Nitekim, koyunlara asetik'asit tatbikinden sonra, Holotrich türleri azalırken, Entodinium türlerinin genelde arttığı bulundu. Asetik asit verilen hayvanlarda, su verilen dönemdeki aynı parametre değerleri ile karşılıştırıldığında, asetik asit oranının ve toplam UYA düzeylerinin arttığı belirlendi, ancak propiyonik ve bütirik asit oranlarının daha düşük düzeylerde olduğu bulundu.