1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 109-119
İNEKLERDE İNFERTİLİTE NEDENİ OLAN GENİTAL ORGAN BOZUKLUKLARI ÜZERİNDE POSTMORTEM ÇALIŞMA
Dursun Ali DİNÇ, Mehmet GÜLER
S. Ü. Veteriner Fakültesi, Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:752 - İndirilme Sayısı: 584

Bu çalışma Konya Et Kombinasında kesilen 1695 e.det i:ııeğin genital org~nlarının makroskopik olarak incelenmesiyle yapıldı. Bunlardan 420 tanesi (%24.78) gebe, 1275 tanesi (%75.22) gebe değildi. Gebeliklerin 238 tanesi (%56.66) sağ cornu uteride, 182 tanesi (%43.34) ise sol cornu uteride yer alıyordu. Gebe ineklerin 5 tanesinde (%0.30), gebe olmayanların 108'inde ( %6.37) patolojik lezyonlar görüldü.

İncelenen genital organlarda en fazla foliküler kistlere rastlanıldı ( %2.90). Kistik ovariumların çıkışı kış aylarında daha fazla idi. Genital organ tüberkülozu rastlantısı %0.35 olarak saptandı. Bir olguda sağ ovariumda hidrosalpinx ve şiddetli ova- bursal yapışmalar ile sol ovariumda yine hafif yapışmalar bulunmasına karşılık, sol cornu u teride 30-35 günlük gebelik bulunuyordu. Ayrıca iki adet 5 ay civarında mumifiye fötüs ile bir adet ikiz gebeliğe rastlanıldı.