pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 126-132
Afyonkarahisar civarı mandalarında bulunan helmintlerin yayılışı
Hakan Guzel1, Esma Kozan2
1Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock, District Directorate of Dinar
2Afyon Kocatepe University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: Manda, helmint, Afyonkarahisar, Türkiye
Görüntülenme Sayısı:1768 - İndirilme Sayısı: 2359

Amaç: Bu çalışma Afyonkarahisar civarı mandalarında helmint enfeksiyonlarının durumunun belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Toplam 517 mandadan alınan dışkı örnekleri helmintolojik açıdan incelendi, 20 mandanın organ muayenesi yapıldı ve helmintolojik açıdan değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma süresince dışkı bakısı yapılan mandalarda enfeksiyon oranı %7.93 tespit edildi. Hastalıktan sorumlu 2 trematod ve 1 nematod olduğu gözlendi, ancak miks enfeksiyona rastlanmadı. Mandalarda trematod ve nematod enfeksiyonu sırasıyla %6.67 ve %1.16 olarak belirlenirken, sestod enfeksiyonuna rastlanmadı. Diğer yandan organ muayenesi yapılan mandalarda enfeksiyon oranının %20 olduğu tespit edildi. Hastalıktan sorumlu türlerin 2 trematod ve 1 sestod olduğu görüldü.

Öneriler: Genel olarak enfeksiyon oranları düşük olmakla birlikte çeşitli helmint parazitlerin mandalarda enfeksiyona neden olduğu gözlenmiştir. Enfeksiyon oranının düşük olmasının hayvan refahı ve çiftlik yönetimi konusunda bilincin artmasının yanı sıra yörede çiftlik hayvanlarına yönelik yoğun antelmentik kullanımından kaynaklanabileceği kanaatine varılmıştır.