pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-151
Türkiye'de bulunan bazı koyun ırklarının PrP lokus polimorfizmleri yönünden incelenmesi
Ercan Kurar1,3, Zafer Bulut2, Mehmet Nizamlıoğlu2
1Genetik Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya, Türkiye
2Biyokimya Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Koyun, scrapie, PrP, polimorfizm
Görüntülenme Sayısı:1678 - İndirilme Sayısı: 1494

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de bulunan bazı yerli koyun ırklarında PrP lokusu 136., 154. ve 171. kodon polimorfizmlerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Akkaraman, Güney Karaman, Kangal Akkaraman, Dağlıç ve İvesi koyunlarından (n=175) örnekleme çalışması yapılmıştır. Kan örneklerinden standart fenol/ kloroform yöntemi kullanılarak genomik DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. PrP bölgesi polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile yükseltgenmiş, restriksiyon parça uzunluk polimorfizm (RFLP) analizi ile allel genotipleri tespit edilmiştir. Genel populasyon parametrelerinden allel sayısı (Na), gözlenen (Ho) ve beklenen (He) heterozigotluk değerleri ile Hardy- Weinberg Dengesinden (HWE) sapma değerleri hesaplanmıştır.

Bulgular: Bütün populasyonlarda yüksek oranda A136R154Q171 genotipi tespit edilmiştir. Scrapie'ye en dirençli genotip olarak kabul edilen A136R154Q171 genotipi düşük (0.175-0.313) oranda gözlenmiştir. Ancak, hastalığa en duyarlı olan V136R154Q171 genotipine çalışmaya konu olan koyun ırklarında rastlanmamıştır. Bu çalışmada kullanılan koyun populasyonlarının Ulusal Scrapie Plan (NSP)'ına göre genel olarak R2 (dirençli) ve R3 (az dirençli) risk kategorilerinde yer aldığı tespit edilmiştir.

Öneri: Bu ırkların ıslah programlarında PrP polimorfizmlerinin dikkate alınmasının ve scrapie dirençli genotiplerin frekanslarının artırılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.