pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-050
Mikrosatellit lokuslarının tavuk ve güvercinlerde karşılaştırmalı analizi
Gülseren Yıldız Öz1, Sema Çakır1, İsmail Kurhan1, Müge Doğan2, Elif Şahin2, Mehmet Nizamlıoğlu2, Ercan Kurar3,4
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Selçuk Üniversitesi, Genetik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
4Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Güvercin, tavuk, mikrosatellit markör polimorfizm
Görüntülenme Sayısı:1738 - İndirilme Sayısı: 1258

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tavuk mikrosatellit markörlerinin güvercin (Columba livia) genetik çalışmaları için kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Toplam 100 adet tavuk mikrosatellit markörü tavuk bağlantı haritalarından seçildi. Güvercin ve pozitif kontrol olarak tavuk DNA'sı kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile spesifik genom bölgeleri çoğaltıldı. PZR ürünleri kapiller elektroforez ile ayrıştırıldı ve allel genotipleri tespit edildi. Pilot bir çalışma ile 24 adet pozitif mikrosatellitin genel populasyon parametrelerinden allel sayısı (Na), gözlenen (Ho) ve beklenen (He) heterezigotluk ile Hardy- Weinberg Dengesi'nden (HWE) sapma değerleri güvercin populasyonunda değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 48 mikrosatellit lokusu güvercin DNA'sında (%48) PZR ile yükseltgenmiştir. Pilot çalışma kapsamında 24 lokusun ortalama allel sayısı 2.5 olup allel sayısı 1-5 arasında değişmektedir. Toplam 60 farklı allel tespit edilmiştir. Ho ve He değerleri sırasıyla 0.000-1.000 ve 0.000-0.698 arasında değişmektedir.

Öneri: Genel olarak gözlenen allel sayısı ve polimorfizm değerleri düşük olmasına rağmen, tavuk mikrosatellit lokuslarının güvercin genetik çalışmalarında kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.