pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 4, Sayfa(lar) 209-213
Koyunlara Corynebacterium cutis lizatı uygulamasının serum sitokin düzeylerine etkisinin belirlenmesi
Ayşe Er1, Orhan Çorum1,2, Burak Dik1, Emre Bahçivan1,3, Hatice Eser1,2, Enver Yazar1
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Corynebacterium cutis, sitokin, koyun
Görüntülenme Sayısı:1876 - İndirilme Sayısı: 1418

Amaç: Mevcut araştırmanın amacı koyunlara Corynebacterium cutis lizatı uygulamasının serum sitokin düzeyleri üzerine etkisi ile birlikte hemogram ve rutin biyokimyasal parametrelere etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 10 adet erkek Merinos toklu kullanıldı. Her bir hayvana önerilen dozda (8 mg, 0.4 mL) Corynebacterium cutis lizatı (Ultra-corn® Inj. Susp.) subkutan yolla bir kez uygulandı. Uygulamadan önce (0. saat, kontrol) ve sonraki 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 ve 96. saatlerde v. jugularisten kan örnekleri alındı. Elde edilen serumlardan tümör nekrozis faktör alfa (TNFα), interlöykin (IL)-1β, IL-6 ve IL-10 düzeyleri ELISA okuyucusunda belirlendi. Hemogram değerleri (Alyuvar, akyuvar, platelet, hematokrit, hemoglobin) kan hücresi sayım cihazında ve biyokimyasal (Kreatin kinaz-MB, alkalen fosfataz, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, gamma glutamiltransferaz, total protein, albümin, kan üre nitrojen, kreatinin) değerler otoanalizörde ölçüldü.

Bulgular: Corynebacterium cutis lizatı uygulamasının sitokin düzeylerinde dalgalanmalara neden olduğu gözlendi (P>0.05). Hemogram parametrelerinde istatistiki değişimlere neden olmazken, bazı biyokimyasal değerlerde (Alkalen fosfataz, total protein, albümin, kreatinin) dalgalanmalara neden olduğu tespit edildi (P<0.05).

Öneri: Erkek toklulara Corynebacterium cutis lizatı uygulamasının sitokin düzeyleri üzerine belirgin etkisinin olmadığı, pasif immunite üzerine olan etkilerinin belirlenmesi için daha detaylı araştırmalara gerek duyulduğu ifade edilebilir.