pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 182-187
Türkiye'de mastitisli inek sütlerinde mecC geni taşıyan metisilin dirençli Staphylococcus aureus varlığının belirlenmesi
Zafer Sayın1, Aslı Sakmanoğlu1, Uçkun Sait Uçan1, Yasemin Pınarkara2, Ali Uslu1, Zeki Aras3, Osman Erganiş1
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Selçuklu, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Sarayönü Meslek Yüksek Okulu, Gıda Teknolojisi Bölümü, Sarayönü, Konya, Türkiye
3Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
Anahtar Sözcükler: mecA, mecC, mastitis, Staphylococcus aureus, Türkiye
Görüntülenme Sayısı:1676 - İndirilme Sayısı: 1079

Amaç: Mastitisli ineklerin süt örneklerinden izole edilen ve fenotipik olarak metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) olduğu belirlenen izolatlarda, mecC gen varlığının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma materyalini mastitisli ineklerden izole edilen 150 adet Staphylococcus aureus (S. aureus) suşu oluşturdu. İzolatlardaki metisilin direnci sefoksitin disk difüzyon testi ve ticari PBP2a lateks aglütinasyon testi ile belirlendi. MRSA izolatlarında mecA ve mecC gen varlığı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile analiz edildi.

Bulgular: Yüz elli adet S. aureus izolatından 28’inin (%18.6) sefoksitin disk difüzyon testi ile fenotipik olarak metisilin dirençli olduğu belirlendi. MRSA izolatlarının 21’inde (%75) lateks test ile aglütinasyon ve PZR ile mecA geni belirlendi. Yedi (%25) izolatta aglütinasyon ve mecA geni belirlenemezken, mecC geni taşıdığı tespit edildi.

Öneri: Türkiye’de mastitisli ineklerde mecC MRSA izolasyon oranının beklenmedik şekilde yüksek olduğu ve fenotipik olarak MRSA olarak identifiye edilen izolatların genotipik doğrulanmasında mecC geni yönünden de analiz edilmesi gerektiği kanaatine varıldı.