pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 068-072
Keklik (Alectoris chukar) bursa Fabricius’unda immun sistem hücrelerinin dağılımı
Mehmet Erdem Akbalık1, Serkan Erdoğan2, Berna Güney Saruhan1, Hakan Sağsöz1
1Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Keklik, bursa Fabricius, immun hücreler, immunohistokimya
Görüntülenme Sayısı:1757 - İndirilme Sayısı: 1184

Amaç: Kanatlılara özgü olan bursa Fabricius kendi foliküler yapısı içerisinde B lenfosit progenitörlerinin çoğaltılması ve farklılaşmasından sorumlu primer lenfoid organdır. Fonksiyonel B lenfositleri oluşturma sürecinde hücreler majör doku uyum kompleksi (MHC), adezyon molekülleri ve antijenleri tanımak için gerekli reseptör özelliklerini bu organda kazanırlar. Bu çalışmanın amacı, keklik bursa Fabricius'unda CD8, CD68, MHC-I ve II pozitif hücrelerinin lokalizasyonları ve dağılımlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 10 adet erişkin kınalı kekliğin (5 erkek ve 5 dişi) bursa Fabricius'unda bazı immun hücre lokalizasyonları immünohistokimyasal yöntemler kullanarak ışık mikroskobu düzeyinde incelendi.

Bulgular: CD8, CD68, MHC-I ve II pozitif hücrelerin genel olarak lamina propriada ve lenf foliküllerinin korteks ve medullasında lokalize olduğu ortaya kondu. Buna karşın kas katmanında immunoreaktiviteye rastlanmadı.

Öneri: İmmun yanıtta rol oynayan bu faktör ekspresyonlarının kanatlı türlerinde yapılacak immunolojik çalışmalar için katkı sağlayacağı düşünülmektedir.