pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 158-162
İshalli buzağılarda Eimeria türlerinin yaygınlığı
Nermin Işık, Özlem Derinbay Ekici
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Coccidiosis, Eimeria, buzağı, Konya
Görüntülenme Sayısı:1899 - İndirilme Sayısı: 947

Amaç: Bu çalışmada Konya’nın farklı ilçelerindeki işletmelerde bulunan ishalli buzağılarda coccidiosis’e neden olan Eimeria türlerinin ve yaygınlıklarının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Araştırmada kullanılan dışkı örnekleri Ocak-Mart 2015 tarihleri arasında Konya’nın farklı ilçelerindeki işletmelerde bulunan yaşları <1ay, 1-3 ay, >3 ay olmak üzere toplam 240 adet ishalli buzağıdan temin edildi. Alınan dışkı örnekleri Fülleborn’un doymuş tuzlu su flotasyon yöntemi ile incelendi. Dışkı muayenesi sonucuna göre tespit edilen ookistler 22oC’de %2.5’luk potasyum dikromat içinde sporlandırıldı ve tür teşhisleri yapıldı.

Bulgular: İncelenen örneklerin %8.33’ü Eimeria ookistleri yönünden pozitif bulundu. Yaş gruplarına göre (<1ay, 1-3 ay, >3 ay) enfeksiyon oranı sırasıyla %0.83, %22.73 ve %7.41 olarak belirlendi. En yüksek prevalans 1-3 aylık buzağılarda gözlendi. E. cylindrica, E. zuernii, E. ellipsoidalis, E. subspherica, E. bovis, E. auburnensis, E. canadensis, E. illinoisensis ve E. brasiliensis türleri teşhis edildi.

Öneri: Bu çalışmada buzağılarda tespit edilen E. cylindrica, E. zuernii, E. subspherica, E. illinoisensis ve E. brasiliensis türleri Konya yöresinden ilk kez bildirilmiştir. Özellikle 1-3 aylık yaş grubundaki buzağılar coccidiosis ve diğer etiyolojik ajanlar yönünden değerlendirilmeli ve gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.