pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 228-234
Sağlıklı, ishalli ve prematüre buzağılarda eritromisin ve betanekolün abomazal boşalma oranına etkisi
Şebnem Canikli Engin1, Mutlu Sevinç1, Hasan Güzelbekteş2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bişkek, Kırgızistan
Anahtar Sözcükler: Abomazal boşalma, betanekol, buzağı , eritromisin
Görüntülenme Sayısı:1607 - İndirilme Sayısı: 843

Amaç: Bu araştırmada sağlıklı, ishalli ve prematüre buzağılarda, prokinetik ajanlardan olan eritromisin ve betanekolün abomazal boşalma oranı üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 5 adet sağlıklı, 12 adet ishalli ve 12 adet prematüre buzağı kullanıldı. Bu üç gruptaki buzağılar da kendi aralarında da gruplandırılarak, bir gruba IM 10 mg/kg dozunda eritromisin verildi, bir gruba IM 0,07 mg/kg dozunda betanekol verildi, bir diğer gruba ise herhangi bir ilaç uygulaması yapılmadı ve ardından tüm gruplara süt ikamesi içirildi. Gastrointestinal motiliteyi asetaminofen ve glikoz absorbsiyon testleri ile değerlendirmek amacıyla, içirilen her süt ikamesi içerisine 50 mg/kg asetaminofen ve 25 gram/L glikoz ilavesi yapıldı. Süt ikamesi içirilmeden önce (0. değer) ve içirildikten sonra ki 30, 60, 90, 120, 180, 240 ve 300. dakikalarda kan örnekleri toplandı. Ayrıca deneme süresince buzağıların solunum sayıları ve kalp atım sayıları da kayıt edildi.

Bulgular: Tüm gruplarda, ilaç uygulamasını takiben solunum sayıları, nabız sayıları ve genel durumlarında bir değişiklik gözlenmedi. Buzağıların bazılarında dışkının hafif sulu kıvama geldiği, prematüre buzağılarda genellikle 180 dk sonra dışkılama şekillendiği gözlendi. Prematüre gruptaki buzağılarda eritromisin uygulaması sonrasında asetaminofen ve glikoz Cmax, Tmax ile AUC değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, daha yüksek Cmax (P<0,05), daha kısa Tmax (P>0,05) ve daha büyük AUC değerlerine (P>0,05) ulaştığı belirlendi.

Öneri: Klinik ve laboratuvar bulgular temelinde prematüre buzağılara 10 mg/kg dozunda eritromisin IM uygulamasının daha hızlı abomazal boşalma sağlayabileceği ifade edilebilir.