2017, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 248-254
Dağ nanesinin (Mentha caucasica) Japon bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) ince bağırsak histolojisi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
Emrah Sur1, Tamer Çağlayan2, Nariste Kadıralieva3, Erdoğan Şeker4
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Bişkek, Kırgızistan
4Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Dağ nanesi (Mentha caucasica), histoloji, ince bağırsak, Japon bıldırcını
Görüntülenme Sayısı:1967 - İndirilme Sayısı: 1158

Amaç: Bu çalışma dağ nanesinin (Mentha caucasica) Japon bıldırcınlarının ince bağırsakları üzerindeki etkisinin ışık mikroskobik seviyede belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 1günlük 30 adet Japon bıldırcını kullanıldı. Bıldırcınlar, her biri 10 adet olmak üzere üç gruba ayrıldı. Hayvanlar 6 hafta boyunca kontrol, N1 (%0,75 oranında nane) ve N2 (%1,5 oranında nane) rasyonları ile beslendiler. Çalışma sonunda servikal dislokasyonla öldürülen hayvanlardan duodenum, jejunum ve ileum doku örnekleri alındı. Rutin histolojik işlemlerden sonra alınan seri kesitler Crossmon'un üçlü boyaması ve Periyodik Asit Schiff (PAS) reaksiyonu ile boyandılar. Tüm seri kesitler ışık mikroskobu ile değerlendirildikten sonra dijital kamera ile fotoğraflar çekildi ve kaydedildi. Villus yüksekliği, villus genişliği ve tunika muskularis kalınlıkları ölçüldü ve kadeh hücreleri sayıldı.

Bulgular: Nane oranlarına bağlı olarak nane ile beslenen gruplardaki hayvanların duodenum, jejunum ve ileum dokularında vilusların yüksekliğinde, kript derinliğinde ve tunika muskularis kalınlığında artışlar tespit edilirken (p<0,01; p<0,001); vilus genişliğinde duodenum ve jejenumda belirgin düşüşler dikkati çekti (p<0,001). Kadeh hücresi sayıları duodenumda değişmezken (p>0,05), jejunumda N1 grubuna ait hayvanlarda düşük (p<0,001), ileumda ise N2 grubundaki hayvanlarda yüksek bulundu (p<0,001).

Öneri: Yemlere ilave edilen nanenin miktarına bağlı olarak bıldırcınlarda ince bağırsak histolojisi üzerinde etkilerinin olduğu sonucuna varıldı.