pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 255-259
Kronik mastitli inek sütlerinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus
Hayriye Yeşim Can1, Mehmet Elmalı1, Yaşar Ergün2
1Department of Food Hygiene and Technology, Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, 31060, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, 31060, Turkey
Anahtar Sözcükler: Koagulaz, mastit, mecA, süt, Staphylococcus
Görüntülenme Sayısı:1296 - İndirilme Sayısı: 849

Amaç: Bu çalışmanın amaçları: i) sürekli tekrarlayan mastitli inek sütlerinden koagulaz pozitif stafilokok ve koagulaz negatif stafilokokları izole etmek, ii) izolatları Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus yönünden multipleks PCR yöntemi ile doğrulamak ve iii) disk difüzyon yöntemi ile izolatların antimikrobiyel duyarlılığını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu kapsamda, Hatay ilinde sürekli tekrarlayan klinik mastit sorunu yaşayan süt ineklerinden toplam 52 adet süt örneği alındı. Koagulaz pozitif stafilokok ve koagulaz negatif stafilokokların izolasyon ve identifikasyonu klasik kültür tekniği ile yapıldı. Koagulaz pozitif stafilokok ve koagulaz negatif stafilokok olarak saptanan izolatların hepsi 16S rRNA, nuc ve mecA gen sekansları baz alınarak, sırasıyla Staphylococcus spp., S. aureus ve metisiline dirençli S. aureus yönünden multipleks PCR yöntemi ile doğrulandı. Ayrıca izolatların antimikrobiyel duyarlılığı araştırıldı.

Bulgular: Süt örneklerinin % 48.0’inde pozitif sonuçlar elde edildi. Pozitif örneklerden toplam 56 adet stafilokok izolatı (22 adet koagulaz pozitif stafilokok ve 34 adet koagulaz negatif stafilokok) elde edildi. Koagulaz pozitif stafilokok izolatlarının 20’si (% 90.9) S. aureus olarak doğrulandı. S. aureus olarak doğrulanan izolatlarının 18'inde (% 90) mecA geni tespit edildi. Ayrıca, bu çalışmada izolatlarda disk difüzyon yöntemiyle, eritromisin (% 66), tetrasiklin (% 62.5), ampisilin (% 60.7), penisilin (% 60.7), sefoksitin (% 50), oksasilin (% 46.4) ve kloramfenikole (% 5.3) karşı direnç belirlendi.

Öneri: Çalışmada, kronik tekrarlayan mastitli inek sütlerinde antibiyotiklere dirençli stafilokokların ve özellikle metisiline dirençli S. aureus’un saptanması, bu bakterilerin süt ile birlikte gıda zinciri boyunca yayılma olasılığı açısından dikkate alınmalıdır.