pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 178-184
İran’ın batı bölgesinde sağlıklı broylerlerdeki Escherichia coli’lerde geniş spektrumlu beta laktamazların fenotipik ve moleküler identifikasyonu
Sina Sheikhi1, Elham Ahmadi2
1Graduate of Faculty of Veterinary Medicine, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
Anahtar Sözcükler: Antibiyotik direnci, ESBL üreten Escherichia coli, İran
Görüntülenme Sayısı:1432 - İndirilme Sayısı: 554

Amaç: İnsana yayılma olasılığı yüksek olduğu için kümes hayvanlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) genlerinin fekal taşıyıcılarının varlığı endişe verici bir durumdur. Bu çalışma, İran'ın batısında sağlıklı broyler bağırsağından izole edilen Escherichia coli'deki ESBL taşıyıcılarının sıklığını tahmin etmek için yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Görünüş olarak sağlıklı broilerden toplam 300 dışkı örneği toplandı. E. coli suşları izole edildi, moleküler olarak doğrulandı ve disk kombinasyon yöntemi, antimikrobiyal duyarlılık testi ve ESBL-saptama polimeraz zincir reaksiyonları (PZR) kullanılarak incelendi.

Bulgular: 285 E. coli suşu, biyokimyasal olarak izole edildi ve hepsi, türe özgü bir PZR reaksiyonuyla doğrulandı. Fenotipik yöntemle saptanan 156 ESBL üreten E. coli üzerinde antimikrobiyal duyarlılık testi, bunların % 100'ünün en az bir antibiyotiğe dirençli olduğunu, bunların hepsinin de imipeneme duyarlı olduğunu ortaya koymuştur. BlaTEM, blaCTX-M ve blaSHV genlerinin prevalansı sırasıyla% 52.63,% 38.59 ve% 30.17 idi. Birkaç ESBL geninin eşzamanlı varlığı, izolatların % 52.61'inde tespit edilmiştir.

Öneri: Kümes hayvanlarında çoklu dirençli ESBL taşıyıcılarının yaygınlığı, halk sağlığına yönelik bir tehdittir. Bölgedeki kümes hayvanları endüstrisinde tutarlı izleme ve uygun antibiyotik kullanımı uygulanmalıdır.