pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 4, Sayfa(lar) 180-185
Resmi veteriner hekimlerin iş sağlığı ve güvenliğinin değerlendirilmesi
Gökhan Aslım, Aşkın Yaşar
Department of History of Veterinary Medicine and Deontology, Faculty of Veterinary Medicine,Selcuk University, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Tarım ve Orman Bakanlığı, kamu, iş sağlığı ve güvenliği, veteriner hekim
Görüntülenme Sayısı:1625 - İndirilme Sayısı: 687

Amaç: Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görev yapan veteriner hekimlerin çalışma hayatlarında, iş sağlığı ve güvenliği açısından karşılaştıkları ve/veya karşılaşabilecekleri risklerin ortaya konulması ve konuya ilişkin bir soru formu geliştirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın popülasyonunu Tarım ve Orman Bakanlığı kurumlarında görev yapan veteriner hekimler oluşturdu. Araştırmanın popülasyonunu temsil edecek örneklemin alınacağı iller, Türkiye’nin coğrafi bölgeleri esas alınarak, Bakanlığa bağlı kurumların varlığı ve örneklemi kapsayan katılımcı grupların bulunabilme potansiyeli dikkate alınarak belirlendi. Toplam 630 resmi veteriner hekime anket uygulaması yapıldı. Elde edilen verilerin SPSS 25 istatistik programı ile analiz yapıldı.

Bulgular: Çalışmada katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği açısından en çok karşılaşabileceklerini düşündüğü durumlar; kaza riski, bulaşıcı hastalık ve deri hastalıkları tehlikesi olarak belirlenirken, en az karşılaşılma ihtimali olan durumlar ise; ağır yük, bitkin düşme, ekipmanlara veya ürünlere zarar verme ve fiziksel şiddete maruz kalma olarak belirlendi.

Öneri: Halk sağlığı ve hayvan sağlığı için, nitelikli veteriner hekimliği hizmeti sunmanın önemli bir koşulu, sağlıklı veteriner hekimler olup, bunun iş sağlığı ve güvenliği unsurlarının yeterli düzeyde olduğu çalışma ortamı ile sağlanabileceği söylenebilir. Bu ortamı sağlamanın, Bakanlığın öncelikli ve önemli görevlerinden biri olduğu ve bu doğrultuda çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini planlayarak her türlü tedbiri alması gerektiği ileri sürülebilir.