pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 072-079
Çanakkale ili Saanen keçi işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı ve mevcut sorunlar
Arzu Gökdai, Engin Sakarya
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Saanen, sosyo-ekonomik, üretim sorunları, süt keçisi yetiştiriciliği, Çanakkale
Görüntülenme Sayısı:1258 - İndirilme Sayısı: 627

Amaç: Bu çalışma Çanakkale ilinde bulunan Saanen keçi işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı ve mevcut problemlerinin ortaya konması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın gerecini, Çanakkale ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği?ne üye, işletmelerinde Saanen keçisi bulunan üreticilerden veri temin formuyla elde edilen birincil veriler oluşturmuştur. Örneklem hacmini basit rasgele örnekleme yöntemi ile elde edilen 92 adet işletme oluşturmuştur. İşletmelerin 2017 yılına ait bulguları ortalama, yüzde dağılım, frekans gibi tanımlayıcı istatistikler ile belirlenmiş ve bazı teknik verilerde 2016 ve 2017 yılları arasındaki farklılıklar ise bağımsız t-testi kullanılarak analizler yapılmıştır.

Bulgular: İşletme yöneticilerinin eğitim durumlarını %63,04 oranında ilkokul seviyesinin oluşturduğu, ortalama yaşın 43,64, mesleki tecrübenin ise ortalama 12,47 yıl olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerdeki günlük hayvan başına ortalama süt verimi 1,95 kg, laktasyon süresi ise ortalama 228,15 gün olarak saptanmıştır. İşletmelerde görülen başlıca sorunlar arasında, süt fiyatlarındaki istikrarsızlık, pazarlama alt yapısının ve üretici örgütlenmesinin yetersiz olması bulunmaktadır.

Öneri: Saanen keçi yetiştiriciliği istihdam yaratma açısından önemli bir üretim dalıdır. Hayvancılıkta sermaye/hâsıla katsayısının diğer sektörlere göre düşük olması, istihdam yaratmada ve işsizliğin azaltılmasında önemli bir rol üstlenebilir. Bununla birlikte hayvan başına süt verimin artırılmasında rol oynayan ıslah çalışmalarının yanı sıra, bakım-besleme, sağlık ve hijyen koşullarının da iyileştirilmesi önem taşımaktadır. Üreticilerin temel sorunlarından biri olan pazarlamada kooperatiflerin etkinliğinin artırılması da üreticiye sağlayacağı katma değer açısından gereklilik arz etmektedir.