2020, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 102-106
Afyonkarahisar ili koyun sürülerinde maedi-visna hastalığı seroprevalansının araştırılması
Ömer Barış İnce
Pamukkale University Animal Breeding and Genetic Research and Implementation Center, Kınıklı Campus, Denizli, Turkey
Anahtar Sözcükler: ELISA, koyun, Maedi-Visna, risk faktörü, seroprevalans
Görüntülenme Sayısı:1598 - İndirilme Sayısı: 526

Amaç: Bu çalışmada, Afyonkarahisar ilindeki koyunlarda Maedi-Visna Virus (MVV) enfeksiyonunun varlığı serolojik olarak belirlenerek, söz konusu bölgede MVV enfeksiyonu ile ilişkili risk faktörlerinin analiz edilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla bölgeden epidemiyolojik örneklem büyüklüğü göz önünde bulundurularak, 22 koyun sürüsünden 248 adet serum örneği Mayıs 2016- Nisan 2018 yılları arasında rastgele toplandı. Toplanan örnekler, MVV spesifik antikorları için ELISA kitiyle test edildi. Potansiyel MVV risk faktörleri istatistiki olarak tek değişkenli logistik regresyon analizi ile değerlendirildi.

Bulgular: Örneklenen hayvanlarda seropozitivite değeri %5.65 (14/248), sürü bazında %13.63 (3/22) olarak bulundu. Seropozitiflik değeri dişi ve erkeklerde sırasıyla %3.94ve 13.33 olarak belirlendi. Hayvan bazında, sürüdeki keçi varlığı ve cinsiyet ile hastalık enfeksiyonunun seropozitifliği arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki tespit edildi (p <0.05).

Öneri: Koyunculuk sektöründe ekonomik kayıplara yol açan, koyunların yavaş seyirli, giderek şiddeti artan özellikte, persiste ve ölümle son bulan bir viral hastalığı olan MV enfeksiyonu tespit edilen sürüler, ekonomik kayıplara yol açan viral etkenler yönünden periyodik olarak takip edilmelidir. Bu çalışmanın sonuçları göz önünde tutularak, MV enfeksiyonunun epidemiyolojisinin sürülerde düzenli izlenerek analiz edilmesi ve kontrolüne ilişkin stratejilerin geliştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.