pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 214-220
Hatay bölgesinden çakşır otunun (Ferula elaeochytris Korovin) antimikrobiyal ve anti-quorum sensing aktiviteleri
Enis Fuat Tüfekci1, Anfal Alkateeb2, Sarah Akar2, Orhan Çorum3, Yasemin Çelik Altunoğlu2, Mehmet Cengiz Baloğlu2, Muammer Kiraz1, Nilay Çöplü1
1Kastamonu University, Medicine Faculty, Department of Medical Microbiology, Kastamonu, Turkey
2Kastamonu University, Engineering and Architecture Faculty, Department of Genetics and Bioengineering, Kastamonu, Turkey
3Kastamonu University, Veterinary Faculty, Department of Pharmacology and Toxicology, Kastamonu, Turkey
Anahtar Sözcükler: Antimikrobiyal, ekstrakt, Ferula elaeochytris Korovin, piyosiyanin, quorum sensing
Görüntülenme Sayısı:1074 - İndirilme Sayısı: 420

Amaç: Günümüzde giderek artan antibiyotik direnci, bilim dünyasını yeni antimikrobiyal moleküllerin keşfine veya alternatif mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine odaklamıştır. Bu alternatif mücadele yöntemlerinden bir tanesinin bakterilerde quorum sensing (QS; çoğunluğu algılama) inhibisyonu olacağı öngörülmektedir. Çünkü QS sistemi bakterilerde virülans faktörlerinin sentezinde önemli bir rol oynar. Medikal öneme sahip birçok bitkinin umut verici antimikrobiyal ve anti-QS aktivitelere sahip olduğu bilinmektedir. Bu bitkilerden birisinin de Anadolu'da yıllardır yaygın olarak kullanılan çakşır otu (Ferula elaeochytris Korovin) olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle, bu çalışmada F. elaeochytris Korovin?in kök özütünün antimikrobiyal ve anti-QS aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Özütün antimikrobiyal aktivitesi, çeşitli mikroorganizmalara karşı disk difüzyon yöntemi ile taranmıştır. Özütün etkili suş veya suşlara karşı minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) ve minimum bakterisidal konsantrasyonu (MBK) değerleri sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir. Anti-QS aktivite, Pseudomonas aeruginosa ve Chromobacterium violaceum biyoraportör suşlarında sırasıyla piyosiyanin ve viyolasin pigmentleri üretiminin inhibisyonu üzerine araştırılmıştır.

Bulgular: Özütün sadece Staphylococcus aureus suşuna karşı antimikrobiyal aktivitesi (zon çapı = 9.3±0.6 mm) tespit edilmiştir. MİK ve MBK değerleri sırasıyla 4.4±1.9 mg/mL ve >105 mg/mL olarak saptanmıştır. Viyolasin üretimi inhibisyonu belirlenmemiştir. Özütün MİK altı konsantrasyon değerleri (1.64 ?g/mL ve 3.28 ?g/mL) bakteri üremesini baskılamadan piyosiyanin üretimini sırasıyla %60 ve %82 oranında inhibe etmiştir.

Öneri: Bu çalışmanın sonuçları F. elaeochytris Korovin'in kök özütünün antistafilokokal ve anti-QS ajanların geliştirilmesi için iyi bir aday olabileceğini göstermektedir.