pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 221-231
Oleuropeinin çekal ligasyon ve punktur ile indüklenen sepsiste akciğer ve kalp hasarı üzerine etkileri
Hüseyin Serkan Erol1, Tuba Aydın2, Serkan Yıldırım3, İsmail Can4, Mesut Bünyami Halıcı5
1Kastamonu University, Veterinary Faculty, Department of Biochemistry, Kastamonu, Turkey
2Agri Ibrahim Cecen University, Pharmacy Faculty, Department of Pharmacognosy, Agri, Turkey
3Ataturk University, Veterinary Faculty, Department of Pathology, Erzurum, Turkey
4Kafkas University, Medicine Faculty, Department of Histology and Embriology, Kars, Turkey
5Ataturk University, Veterinary Faculty, Department of Biochemistry, Erzurum, Turkey
Anahtar Sözcükler: Oleuropein, sepsis modellemesi, seftriakson, yangı
Görüntülenme Sayısı:1394 - İndirilme Sayısı: 439

Amaç: Sepsis öldürücü ciddi bir klinik hastalıktır. Sepsis durumunda oksidatif stres inflamasyonda önemli bir rol oynar. Bu nedenle çalışmada oleuropeinin (OLE) ve seftriaksonun (CEFT) sepsis üzerine etkileri denenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Otuz adet erkek rat Sham, Sepsis, CEFT, OLE-150 ve OLE-300 olmak üzere 5 eşit gruba ayrılarak, model uygulamasından 15 dakika önce 150 mg/kg seftriakson (IP), 150 mg ve 300 mg OLE (PO), uygulandı. Uygulamadan 24 saat sonra kan, akciğer ve kalp dokuları alındı. Serumda kreatin kinaz (CK) ve laktat dehidrojenaz (LDH) düzeyleri ölçülürken, kalp ve akciğer dokularında lipit peroksidasyonu (LPO) ve glutatyon (GSH), süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (KAT) düzeyleri tespit edildi. Ayrıca, patolojik ve immünohistokimyasal olarak akciğerde interlökin (IL)-8 ve kalpte tümör nekrozis faktör (TNF)-? ekspresyonları belirlendi.

Bulgular: Sepsis CK, LDH, LPO, GSH ve kalp CAT aktivitelerinde önemli bir artışa, SOD ve akciğer CAT aktivitesinde ise belirgin azalmaya neden oldu (p<0.001). OLE akciğer ve kalp dokusunda LPO ve GSH seviyelerini anlamlı şekilde düşürmüş (p<0.001), her iki dokuda SOD aktivitesini ve kalp dokusunda CAT aktivitesini arttırmıştır (p<0.001). Ayrıca akciğer dokusunda CEFT LPO seviyesini belirgin şekilde düşürmüş (p<0.01), SOD ve CAT aktivitelerini arttırmıştır (p<0.001).

Öneri: OLE?nin antioksidan, IL-8 ve TNF-? seviyelerini düşürerek belirgin anti-inflamatuvar etkileri olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, OLE gibi kuvvetli bir antioksidan sepsis tedavisi için faydalı olabilir.