pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 255-260
Türkiye antiparaziter ilaç pazarına girdikten uzun bir süre sonra koyunlarda Oxfendazole+Oxyclozanide kombinasyonunun gastrointestinal nematodlara karşı etkinliğinin yeniden değerlendirilmesi
Onur Ceylan1, Uğur Uslu2, Ceylan Ceylan1, Abdullah Küçükyağlıoğlu3, Bayram Şenlik4
1Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Parasitology, Konya, Turkey
2Selcuk University, Medicine Faculty, Department of Medical Microbiology,, Konya, Turkey
3Selcuklu Municipality, Department of Agriculture and Animal Services, Konya, Turkey
4Uludag University, Veterinary Faculty, Department of Parasitology, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Nematod, oksfendazol, oksiklozanid, koyun, Trichostrongyloidae
Görüntülenme Sayısı:796 - İndirilme Sayısı: 330

Amaç: Bu çalışma, oksfendazol+oksiklozanid kombinasyonunun Türkiye antiparaziter ilaç pazarına girişinden otuz yıl sonra etkinliğini yeniden değerlendirmek için yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, gastrointestinal nematodlarla enfekte otuz iki koyun kullanılmıştır. Koyunlar, dışkıda gram başına yumurta sayısına göre seçilmiş ve her biri 16 hayvandan oluşan iki gruba ayrılmıştır. Grup I'deki hayvanlar 0. günde, sırasıyla 7.5 mg/kg ve 15 mg/kg vücut ağırlığı dozunda oksfendazol+oksiklozanid kombinasyonu ile oral olarak tedavi edilmiştir. II. gruptaki hayvanlara tedavi yapılmayıp, kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Her hayvandan dışkı örnekleri 0. gün (tedavi günü); tedavi sonrası 7., 14. ve 21. günlerde toplanmıştır. Antelmintik tedavinin etkinliğini belirlemek için McMaster metodu ile gram dışkıdaki yumurta sayımı ve dışkı yumurta sayımı azaltma testi uygulanmıştır.

Bulgular: Dışkı örneklerindeki yumurta sayılarında tedavi ve kontrol gruplarında 0. gün istatistiksel olarak fark tespit edilmemiştir. Tedavi sonrası 7. günde, sadece bir koyunun dışkı örneğinde çok az yumurta bulunmuş ve tedavi grubu için ortalama yumurta sayısı 66.7 ± 66.7 olarak belirlenmiştir. Tedaviden sonraki 14. ve 21. günlerde dışkıdaki yumurta sayıları, tedavi grubunda sıfıra kadar düştü ancak tedavi edilmeyen kontrol grubunda önemli bir değişiklik görülmemiştir. Tedavi grubunda, oksfendazol+oksiklozanid kombinasyonunun etkinliği tedaviden sonraki 14. ve 21. günlerde oldukça yüksek (% 100) bulunmuştur.

Öneri: Bu çalışma ile oksfendazol+oksiklozanid kombinasyonunun, çalışma alanındaki koyunların gastrointestinal nematodlarına karşı oldukça etkili olduğu ortaya konulmuştur.