pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 261-266
Eskişehir ilinde koyunlarda Eimeria türlerinin yaygınlığı
Mustafa Eser1, Ahmet Göksu2, Hatice Çiçek2, Mahmut Sinan Erez2, Hasan Çiçek3
1Anadolu University Open Education Faculty Health Programs, Tepebaşı, Eskişehir, Turkey
2Afyon Kocatepe University, Veterinary Faculty, Department of Parasitology, Afyonkarahisar, Turkey
3Afyon Kocatepe University, Veterinary Faculty, Department of Animal Health Economics and Management, Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: Coccidiosis, Eimeria, koyun, Eskişehir
Görüntülenme Sayısı:504 - İndirilme Sayısı: 246

Amaç: Çalışma koyun yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı Eskişehir ilinde, koyunlarda bulunan Eimeria türlerinin yaygınlığını araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma Eskişehir iline bağlı Seyitgazi, İnönü, Mihalgazi ile Mahmudiye ilçelerinde yetiştirilen 300 merinos ırkı koyun üzerinde yürütülmüştür. Her bir hayvanın rektumundan tekniğine uygun olarak alınan dışkı numuneleri Fulleborn?un doymuş tuzlu su metodu ile incelenmiştir. Pozitif çıkan dışkı numunelerinde gram dışkıdaki Eimeria ookist miktarı (OPG) Modifiye McMaster yöntemi ile belirlenmiştir. Daha sonra, her bir pozitif örnek ayrı petri kutularında üzerine %2,5'luk Potasyum dikromat ilave edildikten sonra laboratuvarda sporlanmaya bırakılmıştır. Sporlanmış ookistlerin ölçümü Nikon Eclipse 80i trinoküler araştırma mikroskobunun x100'lük büyütmesinde DS-5M-L1 dijital kamera sistemi ile mikrometrik olarak yapıldıktan sonra tür teşhisleri ilgili kaynaklardan yararlanılarak yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesinde Ki-Kare (????²) testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma sonucunda muayene edilen 300 adet dışkının 61 (%20 .33)'inde Eimeria ookistlerine rastlanmıştır. Eimeria ovinoidalis (%57,38), E. ahsata (%45,90), E. bakuensis (%42.62), E. parva (%42.62), E. crandallis (%11.48), E. granulosa (%4.92), E. faurei (%3.28), E. intricata (%3.28) ve E. weybridgensis (%3.28) olmak üzere dokuz Eimeria türü teşhis edilmiştir. Enfeksiyon oranı genç hayvanlarda, yaşlı hayvanlardan daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Enfekte hayvanlarda 2-5 türle enfeksiyon yaygın olarak gözlenmiştir. Muayene edilen hayvanlarda klinik bulgulara rastlanmamıştır.

Öneri: Bu çalışmada, patojen türlerin yaygın olarak bulunması Koksidiosis?in Eskişehir ili koyunlarında risk oluşturabileceği, hastalıktan korunma ve kontrol yöntemleri konusunda yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi ile hastalığın neden olacağı ekonomik kayıpların azaltılabileceği kanaatine varılmıştır.