pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-008
Hipotansif ve hipotansif olmayan sepsisli buzağılarda kan gazları, hemotolojik ve monitarizasyon parametrelerinin karşılaştırılması ve seçilmiş değişkenlerin prognostik öneminin belirlenmesi
Amir Naseri, Merve İder
Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Internal Medicine, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Laktat, sepsis, buzağı, hipotansiyon, doku hipoksisi
Görüntülenme Sayısı:903 - İndirilme Sayısı: 345

Amaç: Sunulan çalışmada hipotansif ve hipotansif olmayan sepsisli buzağılarda kan gaz, hemogram ve monitorizasyon parametrelerini karşılaştırmak ve mortalite tahmininde olası prognostik değişkenleri belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya sepsis kriterlerini taşıyan 22 adet buzağı dahil edildi. Hipotansiyon için sistolik kan basıncının (SBP) <90 mmHg ve / veya ortalama arteriyel kan basıncının (MAP) <65 mmHg kriterleri göz önünde bulunduruldu.

Bulgular: Çalışma sırasında 7 (%58) hipotansif ve 4 (%40) hipotansif olmayan buzağı öldü. Klinik olarak hipotansif buzağıların vücut ısısı, SBP ve MAP düzeyleri hipotansif olmayanlara göre daha düşüktü. Hipotansif buzağıların glikoz düzeyleri hipotansif olmayan buzağılara göre önemli oranda düşük, RBC ve HCT düzeyleri yüksekti. Ölen buzağıların venöz pO2 ve SO2 düzeyleri hayatta kalan buzağılara göre daha düşük, laktat düzeyleri daha yüksekti. ROC analizi sonucunda; eğri altında kalan alan (AUC) 0,991 (% 95 güven aralığı (Cl): 0.962-1.000; p=0,000), % 100 sensitivite ve % 99 spesifite ile laktat düzeyinin 6,7 mmol/L Cut-off değeri mortalite tahmini açısından en iyi prognostik gösterge olarak bulundu.

Öneri: Sonuç olarak, mortalite oranı hipotansif buzağılarda hipotansif olmayan buzağılara göre daha yüksektir. Bulgularımız, septik buzağılarda mortalitenin en güçlü belirleyicisinin doku hipoksisi olduğunu gösterdi. % 100 sensitivite ve % 99 spesifite ile 6.7 mmol/L Cut-off değerinde laktat düzeyleri sepsisli ölen ve hayattta kalan buzağıları ayırt etmede en iyi prognostik göstergedir.