pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-156
Farelerde Salmonella enfeksiyonlarına karşı bakteriyofaj tedavisinin etkinliğinin belirlenmesi
Hasan Hüseyin Hadimli1, Aslı Sakmanoğlu1, Gökçenur Sanioğlu Gölen2
1Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Microbiology, Konya, Turkey
2Aksaray University, Veterinary Faculty, Department of Microbiology, Aksaray, Turkey
Anahtar Sözcükler: Bakteriyofaj, tedavi, fare, Salmonella
Görüntülenme Sayısı:516 - İndirilme Sayısı: 254

Amaç: Antibiyotiğe dirençli salmonella kaynaklı enfeksiyonlarının artışı dünya genelinde önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu çalışmada, alternatif uygulama olarak sığır dışkılarından izole edilen dört ΦSP - 3 litik faj (Salmonella Dublin, S. Typhimurium, S. Anatum, S. Kentucky) ile kokteyl hazırlanarak fare modellerinde bakteriyofaj tedavisinin etkinliğinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bakteriyofaj tedavi için 4 farklı salmonella bakteriyofaj izolatından kokteyl hazırlandı. Toplam 80 fare (toplam 8 deneme grubu ve her grupta 10 fare) salmonella türleri ile oral yolla çelınç yapıldı. Çelınç sonrası, farelere oral yolla bakteriyofaj kokteyli verildi. Fareler 20 gün boyunca hastalık oluşumu ve ölüm yönünden gözlendi. Aynı zamanda, dışkı ile salmonella türlerinin saçılımı üzerine bakteriyofaj tedavinin etkisini belirlemek için dışkı örnekleri bakteriyolojik olarak incelendi.

Bulgular: S. Dublin ve S. Typhimurium ile çelınç yapılan 2'şer farede hastalık ve ölüm gözlendi. Ayrıca, sadece ölen 2'şer farenin iç organlarından S. Dublin ve S. Typhimurium izolatlarının geri izolasyonu yapıldı. S. Kentucky ve S. Anatum antijenleri ile çelınç yapılan farelerde hastalık ve ölüm vakası gözlenmedi ve farelerin iç organlarından salmonella izolasyonu yapılmadı. Bununla birlikte, tüm gruplardaki farelerin dışkı örneklerinden salmonella türlerinin geri izolasyonları yapıldı.

Öneri: Sığırların dışkısından elde edilen bakteriyofaj kokteyllerinin farelerde mortalite ve morbiditeyi engellediği ve dışkı yoluyla Salmonella spp. saçılımını azalttığı belirlendi. Bu sebeple salmonella enfeksiyonlarına karşı korunmada bakteriyofaj terapinin kullanılabileceği kanaatine varıldı.