pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 166-173
Serbest sistem yetiştiriciliğinde farklı bitkilerle beslenen broylerlerde yüksek kan demir ve magnezyum düzeyleri
Vahdettin Altunok1, Tahir Balevi2, Pınar Coşkun3, Emel Gürbüz2, Zafer Bulut1, Esra Çelik4
1Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Biochemistry, Konya, Turkey
2Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases Konya, Turkey
3Hatay Mustafa Kemal University, Veterinary Faculty, Department of Biochemistry, Hatay, Turkey
4Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of History of Veterinary Medicine and Deontology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Serbest sistem yetiştiriciği, etlik piliçler, demir, magnezyum, kan biyokimyası
Görüntülenme Sayısı:502 - İndirilme Sayısı: 206

Amaç: Serbest sistem etlik piliç yetiştiriciliğinde farklı bitkiler ile beslemenin bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Hubbard Isa Red-JA etlik piliç civcivleri kullanıldı: 1. grup (kontrol) kapalı kafeslerde konsantre yem ile ad libitum beslendi. 2. grup yonca, 3. grup kılçıksız brom ve 4. grup % 50 yonca + % 50 kılçıksız brom ekili alanlarda mobil kafesler aracılığıyla beslendi. Tüm gruplar arasına kekik ekildi. 42. ve 84. günlerde her ana gruptaki civcivlerin 8'inden (toplam 64 hayvan) kan örnekleri alındı. Serum demir, magnezyum, total lipid, üre, ürik asit, kreatinin, total bilirubin, direkt bilirubin konsantrasyonları ile gama glutamil transferaz, laktat dehidrogenaz ve kreatin kinaz aktiviteleri belirlendi.

Bulgular: Demir konsantrasyonları 42. günde 2. ve 3. gruplarda, 84. günde 2. ve 4. gruplarda kontrol grubuna kıyasla arttı (p <0.05). Magnezyum konsantrasyonları 42. günde 2., 3. ve 4. gruplarda kontrol grubuna kıyasla daha yüksekti (p < 0.05). Total lipid konsantrasyonları kontrol grubuna kıyasla 42. günde 3. ve 4. grupta daha yüksek iken, 84. günde 2. grupta daha düşük olarak tespit edildi (p < 0.05). Ürik asit konsantrasyonları 84. günde 2., 3. ve 4. gruplarda kontrol grubuna kıyasla azaldı (p < 0.05).

Öneri: Sonuç olarak etlik piliçlerin serbest sistemde yonca, kılçıksız brom ve kekik ile beslenmesi önerilmektedir.