pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 174-179
Mısır şurubu ve trans yağ ilave edilen yemle beslenen ratlarda lipit profilleri ile hemoglobin A1c (HbA1c), alkalen fosfataz (ALP), aspartat aminotransferaz (AST), süperoksit dismutaz (SOD) değerlerinin belirlenmesi
Şeyma Karakarçayıldız Uyanık, Hitame Baş, Zafer Bulut, Mehmet Nizamlıoğlu
Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Biochemistry, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Trans yağ, fruktoz, mısır şurubu, rat, lipid değerleri
Görüntülenme Sayısı:660 - İndirilme Sayısı: 246

Amaç: Son yıllarda mısır şurubu ve trans yağlar gıda üretimi ve tüketiminde önemli bir yere sahiptir. Trans yağlar (TF) ve yüksek fruktozlu mısır şurubunun (HFCS) sağlık üzerinde benzer olumsuz etkilere neden olabileceğinden yola çıkılarak, diyette HFCS ve TF alımını sonucunda organizmada meydana gelen bazı biyokimyasal parametrelerindeki değişiklikleri belirlemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Wistar Albino erkek sıçanlar (n = 24) 4 eşit gruba ayrıldı. Kontrol grubu (C) 8 hafta boyunca standart fare yemi, 2. grup pamuk yağı, 3. grup trans yağ ve 4. grup trans yağ ve mısır şurubu ile beslendi. Çalışma gruplarından anestezi altında 0. günde supraorbital yöntemle ve 60. günde intrakardiyak yöntemle kan alımı gerçekleştirildi. Glukoz, HbA1c, trigliserit, kolesterol, HDL, LDL, AST, ALT, ALP, SOD ve GGT analizleri yapıldı.

Bulgular: Sunulan çalışmada trans yağların, trigliserit konsantrasyonunu arttırdığı, HDL konsantrasyonunu azalttığı, bazı karaciğer enzim değerlerinde değişmelere neden olduğu görülmüştür. Glukoz ve trigliserit konsantrasyonunda artış, HDL ve GGT analizlerinde azalma istatistiksel olarak anlamlıydı (p < 0.05). LDL, AST ve HbA1c analizlerindeki artış ve azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi (p > 0.05).

Öneri: Gıdalarda bulunan yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağ asidi miktarının mümkün olduğunca sınırlandırılması gerektiği ve bu sınırlamaların insan sağlığını olumlu etkileyeceği sonucuna varıldı.