pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 286-295
Veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji alanı akademisyenlerinin bilimsel çalışmalarının bibliyometrik analizi (1950-2015)
Özgül Küçükaslan1, Ali Yiğit2
1Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akademisyen, bibliyometrik analiz, tarih, veteriner hekimliği
Görüntülenme Sayısı:252 - İndirilme Sayısı: 115

Amaç: Bu araştırmada, Türkiye?de veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji alanı akademisyenleri tarafından yayımlanan bilimsel çalışmaların bibliyometrik özellikler açısından değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Periyodik olarak yapılması planlanan bu çalışmada öncelikle alanın ilk kürsüsünün kuruluş yılından 2015 yılına kadar olan 65 yıllık zaman dilimi ele alındı. Devamında en az onar yıllık aralarla çalışmanın sürdürülmesi planlandı. Çalışmanın gerecini yazarlar tarafından hazırlanan ?Türkiye?de veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji alanı akademisyenlerinin bilimsel çalışmaları bibliyografyası (1950-2015)? adlı araştırmada yer alan veriler oluşturdu. Bu kapsamda bibliyografyada yer alan; tezler, kitap/kitap bölümleri, makaleler ve bildirilerin bibliyometrik analizi yapıldı. Çalışmaların yıl, konu ve dergi değişkenleri bakımından değerlendirilmesi yapılarak veriler tablolar halinde sunuldu.

Bulgular: En fazla sayıda doktora tezinin (n=11, % 40,74), kitap/kitap bölümünün (n=18, % 34,62) ve yurt içi makalenin (n=83, % 32,55) 2010-2015 yılları arasında hazırlandığı belirlendi. En fazla yurt dışı makalenin (n=13, % 39,40) 2000-2009 yılları arasında yayımlandığı, en fazla ulusal bildirinin (n=102, % 45,33) 2000-2009 yılları arasında, uluslararası bildirinin ise (n=84, %56,75) 2010-2015 yılları arasında sunulduğu saptandı. Akademisyenlerin konu yönelimleri değerlendirildiğinde en fazla çalışmanın veteriner hekimliği tarihi konularında yapıldığı belirlendi. Buna göre; doktora tezleri (n=19, %70,38), kitap/kitap bölümleri (n=20, %38,46), yurt içi makaleler (n=183, %71,76), yurt dışı makaleler (n=14, %42,43), ulusal bildiriler (n=103, %45,78) ve uluslararası bildiriler (n=86, %58,11) olarak kaydedildi. En fazla yurt içi makalenin, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi?nde (n=60, %23,53), en fazla yurt dışı makalenin, Journal of Veterinary Medical Education (n=5, %15,15) adlı dergide yayımlandığı saptandı.

Öneri: Bu çalışma ile veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji alanının çalışmalarının bibliyometrik profili ortaya çıkarılarak akademisyenlerin bilimsel araştırma eğilimleri belirlenmiştir. Çalışmanın, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile giderek zenginleşmekte olan alanın bilimsel düzeyinin belirlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bibliyometrik incelemelerin belirlenen tarih aralıkları çerçevesinde periyodik olarak yapılması ile alanın bilimsel performansının belirlenebileceği ve alan performansına yönelik yapılacak kalitatif ve kantitatif değerlendirmelere ışık tutacağı ileri sürülebilir.