2022, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 050-058
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin stresle başa çıkma durumları üzerine bir değerlendirme: Covid-19 pandemi süreci
Esra Çelik1, Emine Merve Danış1, Gökhan Aslım1, Mustafa Agah Tekindal2, Aşkın Yaşar1
1Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of History of Veterinary Medicine and Deontology , Konya, Turkey
2Izmir Katip Celebi University, Medicine Faculty, Department of Biostatistics, Izmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Covid-19, öğrenciler, stresle başa çıkma, veteriner fakültesi
Görüntülenme Sayısı:764 - İndirilme Sayısı: 348

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Covid-19, insanlarda fiziksel sorunlar ile birlikte önemli derecede psikolojik endişeleri de gündeme getirdi. Bu çalışma ile Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin stresle başa çıkma yöntemlerinin; sosyodemografik özellikleri, Covid-19 pandemi sürecindeki deneyimler ve mesleki kariyer endişeleri ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretime devam eden ve araştırmaya katılmayı kabul eden 1- 5. sınıf öğrencilerinden toplam 644 öğrenci oluşturdu. Araştırma, 14-22 Aralık 2020 tarihleri arasında katılımcıların cep telefonlarına gönderilen anket formunun gönüllülük esasına göre doldurulması ile gerçekleştirildi. Anket formu, sosyo-demografik özellikleri, mesleki kariyer endişelerini ve Covid-19 ile ilgili deneyimlerini belirleyen ve stresle başa çıkma tarzını ölçen toplam dört bölümden oluştu.

Bulgular: Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin stresle baş etme stratejilerinden en fazla ?kendine güvenli yaklaşım? (%27), en az olarak da ?sosyal destek arama? (%13) alt faktörlerini kullandığı, kadın öğrencilerin (%22) erkek öğrencilere kıyasla (%21) ?çaresiz yaklaşım? puanlarının daha yüksek olduğu, beşinci sınıf öğrencilerinin ?çaresiz yaklaşım? puanlarının diğer sınıflara göre düşük olduğu ve üçüncü sınıf öğrencilerinin ise diğer sınıflara kıyasla ?boyun eğici yaklaşım? puanlarının daha yüksek olduğu belirlendi.

Öneri: Sonuç olarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin kullandıkları başa çıkma stratejilerinin daha çok probleme dayalı aktif tarzlar olduğu, duygulara yönelik pasif tarzları ise daha az kullandıkları, ayrıca Covid- 19 pandemisi gibi stresli durumlar ile başa çıkma becerileri geliştirmelerinin oldukça önemli olduğu söylenebilir.