2005, Cilt 21, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 071-078
ELAZIĞ'DA TÜKETİME SUNULAN MEYVELİ VE ÇEŞNİLİ DONDURMALARIN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL KALİTESİ
Gülsüm Öksüztepe, Bahri Patır, O.İrfan İlhak, Pınar Şeker
F.U. Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi A.B.D. Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Sözcükler: Meyve aromalı, dondurma, mikrobiyolojik, kimyasal, kalite
Görüntülenme Sayısı:2270 - İndirilme Sayısı: 1478

Bu araştırmada, Elazığ'da tüketime sunulan meyveli ve çeşnili dondurmaların mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi saptandı. Bu amaçla 50 adet (limonlu, kakaolu, çilekli, vişneli ve fıstıklı dondurmaların her birinden 10'ar adet) dondurma örneği incelendi. Örneklerdeki ortalama toplam mezofilik aerob mikroorganizma sayısı 3,44 - 4,49 Log-ıo kob/g, koliform grubu mikroorganizma sayısı 1,77-2,70 Log-ıo EMS/g, Staphylococcus-Micrococcus sayısı 1,87-3,09 Log-ıo kob/g, psikrofil mikroorganizma sayısı 2,59 - 3,67 Log-ıo kob/g, maya ve küf mikroorganizma sayısı ise 1,58-2,99 Logio kob/g arasında tespit edildi, incelenen 50 adet dondurma örneğinin 10 tanesinde (%20) Escherichia cok -1 mikroorganizmalarının varlığı saptandı. Yine dondurma örneklerinin 14 tanesinde (%28) Staphylococcus aureus sayısının 1,0x10 kob/g' dan fazla olduğu görüldü. Dondurma örneklerinde ortalama pH 3,73-6,83, asitlik (l.a. cinsinden) % 0,26 - %1,23, aw değeri 0,84 - 0,87, yağ miktarı %3,59 - %7,27, kuru madde miktarı %31,27-% 35,53 kuru madde de yağ miktarı %11,3Q - %21,80, invert şeker %25,16 - %63,10, sakaroz %2,69 - %26,37, toplam şeker miktarı ise %43,41 - %66,67 arasında bulundu. Sonuç olarak, incelenen meyveli ve çeşnili dondurma örneklerinin mikrobiyolojik kalitesinin iyi olmadığı, dolayısıyla ürünün yapımında hijyenik koşullara yeterince özen gösterilmediği ve halk sağlığı açısından potansiyel bir tehlike arz edebileceği kanaatine varıldı. Ancak, örneklerin tamamının elde edilen kimyasal değerler bakımından mevcut standartlara uygun olduğu gözlemlendi.