2022, Cilt 38, Sayı 4, Sayfa(lar) 260-269
Bangladeş, Mymensingh bölgesindeki mandaların endoparaziter ve ektoparaziter enfeksiyonlarını etkileyen faktörler
Abdullah Al Numan1, Md. Razibul Hoque1, Tanbin Rubaiya Siddiqui1, Mohammad Zahangir Alam1, Mita Chakraborty2, Anita Rani Dey1
1Bangladesh Agricultural University, Veterinary Faculty, Department of Parasitology, Mymensingh, Bangladesh
2Livestock Extension Officer, Department of Livestock Services, Manikgonj, Bangladesh
Anahtar Sözcükler: Faktörler, prevalans, endoparazitler, ektoparazitler, mandalar
Görüntülenme Sayısı:770 - İndirilme Sayısı: 407

Amaç: Mandalar, süt ve et talebinin artmasına katkıda bulunurlar. Bununla birlikte, paraziter hastalıkların varlığı, karlı bir hayvancılık üretimi için en büyük tehditlerden biridir. Bu çalışmada, Trishal Mymensingh bölgesindeki mandaların endoparazitik enfeksiyon ve ektoparazitik enfestasyonlarının prevalansını ve ilişkili faktörleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Endoparazitlerin tanımlanmasında Modifiye Stoll dilüsyon tekniği kullanılmış ve ektoparazitlere yönelik kalıcı lamlar hazırlanmıştır.

Bulgular: Yedi tür gastrointestinal (GI) parazit (ova/kist/ookist) tanımlandı, bunlardan ikisi trematod, Paramphistomum cervi (%28,7), Fasciola gigantica (%16,0); Strongyles (%1.3), Trichuris spp. (%2,0); bir tür cestod, Moniezia sp. (%0,7) ve iki protozoa türü, Balantidium coli (%44,0) ve Eimeria spp. (%4,7) olarak belirlendi. Aynı zamanda enfeksiyonun yoğunluğu (EPG/OPG/CPG) da belirlendi. EPG/OPG/CPG aralığının parazitler arasında 100 ila 1500 arasında değiştiği gözlendi. Ortalama EPG/OPG/CPG sayısı 252±54,4'tü. GI parazit prevalansı 5 yaşından büyük mandalarda (%80.0), 2-5 yaşındaki genç bufalolara (%42.2) göre anlamlı derecede (p<0.05) daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışma sırasında mandaların %53,3'ü Rhipicephalus (Boophilus) microplus (%13,3) ve Haematopinus tuberculatus (%52,7) ile enfekte olmuştur. Ortalama parazit yükü de 4,7±2,9 olarak belirlenmiştir.

Öneri: Konağın yaşı, endoparaziter enfeksiyonlar ile anlamlı bir şekilde ilişkiliydi, ancak mandaların yaşı ve cinsiyetinin ektoparaziter istilalar üzerinde önemli bir etkisi bulunamamıştır. Bu çalışma, mandalarda paraziter enfeksiyon ve parazit istilası kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini düşündürmektedir.