pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2008, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 049-054
YERLİ VE MELEZ BAZI KOYUN IRKLARINDA BİYOKİMYASAL POLİMORFİZM
Zafer Bulut1, Mehmet Nizamlıoğlu1, Vahdettin Altunok1, İnci Togan2, Firuze Kurtoğlu1, M.Emin Tekin3, Ali Ergin4
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Ankara
3Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyometri Anabilim Dalı, Konya
4Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Konya
Anahtar Sözcükler: Koyun, Nişasta Jel Elektroforezi, Polimorfizm
Görüntülenme Sayısı:1495 - İndirilme Sayısı: 1578

Çalışmada yerli ve melez koyunların genetik yapılarını belirlemek amacıyla glutamat okzalasetat transaminaz (GOT) ve fosfoglukonat dehidrojenaz (PGD) enzim lokusları nişasta jel elektroforezi ile incelendi. Araştırmada ‘'Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü''nden 250 adet yerli ve melez koyunun alyuvar enzimleri kullanıldı. Her enzim için literatür bilgilerine uygun tampon ve enzim aktivite boyaması için kimyasallar kullanıldı. Gözlenen izoenzim bantları analiz edildi. Got ve Pgd enzim lokusları yönünden, yerli ve melez koyunlarda varyasyon görülmedi. Yerli ve melez koyunların aynı bantlara sahip ve hepsinin homozigot olduğu görüldü. Bu çalışma ile yerli ve melez koyunların çalışılan 2 enzim sistemi yönünden monomorfik olduğu, ayrıca araştırılan lokuslar yönünden melez koyunların yerli koyun ırklarına göre bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır.