2004, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 025-028
HATAY İLİNDEKİ AİLE TİPİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ
Yaşar Ergün1, Özkan Aslantaş2 Gökhan Doğruer1, Zafer Cantekin2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, HATAY
2Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, HATAY
Anahtar Sözcükler: İnek, Mastitis, Mikroorganizma, Antibiyotik Duyarlılık Testi
Görüntülenme Sayısı:2367 - İndirilme Sayısı: 1525

Bu çalışma, Hatay ilinde işletme başına 3-10 baş inek yetiştirilen aile tipi süt sığırcılığı işletmelerinde yürütüldü. Bu amaçla, 11 ilçeye bağlı farklı yerleşim yerlerinden alınan toplam 160 süt ineği Califoma Mastitis Test'i (CMT) ile muayene edildi. CMT pozitif 115 (% 71.9) inekten alınan 262 (% 40.9) adet süt örneği mikrobiyolojik olarak incelendi. İzole ve identifiye edilen mikroorganizmaların 12 farklı antibiyotiğe karşı duyarlılıkları belirlendi. Mikrobiyolojik olarak incelenen 262 adet süt örneğinin 200'ünden (% 76.3) aerobik mikroorganizma izole ve identifiye edildi. Bu etkenlerin 98'i (% 42.4) Koagulaz Negatif Staphylococcus (KNS), 58'i (% 25.1) S. aureus, 26'sı (% 11.2) S. uberis, 15'i (%6.5) S.agalactiae, 8'i (%3.5) S.dysgalactiae, 6'sı (% 2.6) Micrococcus spp, 5'i (% 2.2) Bacillus spp., 5'i (% 2.2) E. coli; 4'ü (% 1.7) Candida spp., 4'ü (% 1.7) P. auriginosa ve 2'si (% 0.9) S. feacalis olarak tespit edildi. İzole ve identifiye edilen mikroorganizmalara karşı en etkili antibiyotiklerin Da-nofloksasin, Enrofloksasin, Sulbaktam-Ampisilin, Amoksisilin-Klavulonik Asit ve Sefaperazon olduğu belirlendi. Sonuç olarak, bölgedeki aile tipi sütçü işletmelerde subklinik mastitis prevalansının yüksek olduğu ve sahada yaygın olarak kullanılan bazı antibiyotiklere karşı direnç geliştiği belirlendi.