pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 099-108
YUMURTAYA VERİLEN AFLATOKSİN B1 'İN ETÇİ PİLİÇLERDE TİBİANIN PROKSİMAL BÜYÜME PLAĞININ EMBRİYONİK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Yasemin Öznurlu1, İlhami Çelik2
1Koratepe Üniversitesi Veteriner Faküllesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, AFYON
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Faküllesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Broiler, Aflatoksin B,, Embriyonik Gelişim, Büyüme Plağı
Görüntülenme Sayısı:1706 - İndirilme Sayısı: 1131

Bu çalışmada, yumurtaya verilen aflatoksin B1 (AFB1)'in etçl piliçlerde, tlbia'nın ve bunun proksimal büyüme plağının embriyonik gelişimi üzerindeki etkileri histolojik ve histometrik yöntemlerle belirlendi. Toplam 1024 adet kuluçkalık yumurta; kontrol, delinip-kapatrlan, solvent. 2.5ng AFB(/yumurta, 5ng AFB,/yumurta, 7.5ng AFB,/yumurta, 10ng AFB^yumurta, 15ng AFB,/yumurta. 17.5 ng AFB t/yumurta ve 20 ng AFB,/yumurta olmak üzere 10 gruba aynldı. Test solüsyonları hava kamarası yoluyla ve inkübasyon öncesi enjekte edildi. Inkûbasyonun 13, 15,17, 19. ve 21. günleriyle, kuluçkadan çıkışı takiben birinci ve ikinci haftalarda her gruptan 5'er hayvandan tibia örnekleri alındı. Tîbia örnekleri, yumuşak dokuları uzaklaştırıldıktan sonra hassas terazide tartıldı ve dijital kumpas ile uzunluktan belirlendi. Takiben, rutin histolojik tekniklerle takipleri yapılarak parafinde bloklandı. Bloklardan alınan 6 pm kalınlığındaki kesitler üçlü boyama, hematoksilen-eozin, Schmorl'un pıkro-liyonin metodu, Alizarin red-S ve Von Kossa metotlanyla boyandı. AFB, verilen gruplann ortalama tibla uzunluktan ve ağırfıklannın, kontrol, delinip-kapatılan ve solvent gruplannınkilerden önemli (P<0.05) derecede düşük olduğu belirlendi. Aynı dokulardan hazırlanan preparatlann ışık mikroskobik incelemelerde, büyüme plakasında rezerv, proliferatif ve hipertrofîk zonların, AFB, verilen gruplarda önemli derecede (P<0.05) inceldiği; tranzisyonel zonun ise özellikle 17.5 ng ve 20 ng/AFB,/yumurta gruplarında önemli derecede (P<0.05) genişlemiş olduğu dikkati çekti. Yumurtada bulunan AFBj'in, embriyonun iskelet sisteminin embriyonik gelişimini baskıladığı ve bu etkilerinin özellikte büyüme plakasının rezerv, proliferatif ve hlpertrofik zonlannda belirgin olduğu sonucuna varıldı.