pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 005-010
İNEKLERDE SENKRONİZASYON SONRASI ve SİKLUS DÖNEMLERİ NİTRİK OKSİT SEVİYELERİ
Hacı Ahmet Çelik1, Dursun Ali Dinç2
1Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim dalı, AFYON
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakiilıesı Doğum ve Jinekoloji Anabilim dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: İnek, Nitrik Oksit, Senkronizasyon, Östrüs, Siklus Dönemleri
Görüntülenme Sayısı:1867 - İndirilme Sayısı: 1200

Bu araştırmada; ineklerde senkronizasyon sonrasında ve siki usun dönemlerinde nitrik oksit (NO) seviyelerinde meydana gelen değişikliklerin ortaya konulması amaçlandı, Araştırma materyalini 40 baş Holstein ırkı inek oluşturdu. Normal ovaryum yapısına sahip hayvanlar tek doz PGF2a ile senkronize edildi. Uygulama sonrasında östrüs belirtileri gösteren ve göstermeyen hayvanlardan uygulama öncesi ve sonrasında kan örnekleri alınarak NO ve progesteron analizleri yapıldı. Östrüs e gelen hayvanlardan s iki usun dönemlerinde kan örnekleri alınarak NO ölçümleri gerçekleştirildi. Senkronizasyon öncesinde daha yüksek NO seviyesine sahip olan hayvanlarda östrüs belirtiferinin oluşmadığı tespit edildi. Östrüs gösteren hayvanlarda senkronizasyon sonrasında NO seviyesinde meydana gelen azalmanın östrüs belirtileri göstermeyen hayvanlardan daha düşük olduğu görüldü. Senkronizasyon uygulaması sonrasında progesteron değerlerinde de azalma belirtendi. Nitrik oksit seviyesinin siklusun dönemlerinde farklı şekilde seyrettiği tespit edildi. Sonuç olarak, ineklerde, senkronizasyon uygulaması sonrasında, NO seviyesi yüksek olan hayvanlarda suböstrüs vakalanyia karşılaşılabileceği, siklusun dönemlerinde meydana gelen fizyolojik olaylann NO seviyesini etkileyebileceği kanısına varıldı.