pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 049-054
POTASYUM SORBAT UYGULAMASININ SOĞUK MUHAFAZA SÜRESİNCE FARKLI TÜR KANATLI ETLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNE ETKİSİ
Ahmet Güner, Yusuf Doğruer, Gürkan Uçar, Abdullah Keleş
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Potasyum Sorbat, Kanallı Etleri, Mikrobiyolojik Kalite, Soğuk Muhafaza
Görüntülenme Sayısı:1910 - İndirilme Sayısı: 6382

Araştırma, farklı tür (keklik, bıldırcın, hindi, tavuk) kanatlı etlerini değişik düzeylerde (% 0, % 2,5, % 5) potasyum sorbat solüsyonuna daldırmanın, soğukta muhafaza sırasında mikrobiyolojik kalite niteliklerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Potasyum sorbat uygulamasının toplam mezofilik aerob, toplam psikrofilik aerob, koîiform, Enterobacteriaceae, Micrococcus-Staphylococcus ve maya-küf mikroorganizmaları üzerine etkisi muhafazanın değişik dönemlerinde bütün kanatlı türlerinde önemli bulundu. Sonuç olarak, keklik ve bıldırcın gibi karkas ağırlığı düşük olan kanatlı ellerinde her iki sorbat düzeyinin, hindi ve tavuk etlerinde % 5'lik uygulamanın daha etkili olduğu gözlemlendi. Uzun süreii depolamalar için, bütün kanatlı türlerinde % 5'lik düzeyin kullanılmasının uygun olacağı kanaatine varıldı.