pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 087-093
GENÇ VE ERGİN SÜLÜNLERİN (PHASIANUS COLCHICUS) PERİFER KAN LÖKOSİT ORANLARI İLE LENFOSİTLERİN ALFA-NAFTİL ASETAT ESTERAZ (ANAE) AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Emrah Sur, İlhami Çelik, Yasemin Öznurlu, M. Faruk Aydın
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sülün, ANAE Pozitivitesi, Lenfosit
Görüntülenme Sayısı:1705 - İndirilme Sayısı: 1374

Bu çalışma, genç ve ergin sülünlerin (Phasianus colchicus) perifer kan lökosit formüllerini ve perifer kandaki alfa-naftil asetat esteraz (ANAE)-pozitif lenfosit oranlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışmada 11 genç ve 11 erginden alınan kan örnekleri kullanıldı. Genç sülünlerde perifer kan lenfosit, heterofil, monosit, eozinofi! ve bazofil oranları sırasıyla %56,00, %30,09t %7,45, %4,64 ve %1,81 ve ANAE-pozitif lenfosit oranları %36,82 olarak tespit edildi. Erişkinlerde ise lökosit oranları sırasıyla %52,91, %41T09, %2,81, %2,00 ve %1,18 iken, ANAE-pozitif lenfosit oranları %33,73 olarak bulundu. İki yaş grubunun, perifer kan lenfosit oranları dışındaki ortafama değerleri arasında önemli (P<0,05) farklar tespit edildi.