pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-044
SIĞIRLARIN BAKTERİYOLOJİK ET MUAYENESİ ÖRNEKLERİNDE TERMOFİLİK CAMPYLOBACTER TÜRLERİNİN İZOLASYON ve İDENTİFİKASYONU
Mehmet Elmalı
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Termofilik Campylobacter, Et Muayenesi, Sığır
Görüntülenme Sayısı:1673 - İndirilme Sayısı: 1068

Bu çalışmayla, Eylül 2000-Şubat 2001 tarihleri arasında Ankara'da bir mezbahadan alınan 100 adet sığıra ait bakteriyolojik et muayenesi örneklerinde termofilik Campylobacter türlerinin izolasyon ve identitikasyonu yapılarak insidensi, bi-yotip dağılımı ve insan sağlığı açısından oluşturabileceği potansiyel riskin saptanması amaçlanmıştır. Termofilik Campylobacter' lerin izolasyon ve identifikasyonunda Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration-FDA) tarafından önerilen metod kullanılmıştır. Analiz bulguları sonucunda, her birinden 8 adet bakteriyolojik et muayenesi örneği alınan 100 adet sığırın 65'inden (% 65.0) termofilik Campylobacter türleri izole edilmiştir. 65 sığınn 60'ında (% 92.30) C. jejuni predominant Camp-ylobactertürü olarak bulunurken 4 sığırda (% 6.15) C. coli, 1 sığırda (% 1.53) C.,lan saptanmıştır. Izolatların % 51.19'unun C. jejunibiyotip 1, % 35.71'ini C. jejunibiyotip 2, % 7.14'ünü C. jejunibiyotıp 3, % 2.38'ini C. co//'biyotip 1 ve 2, % 1.19'unu C. lari biyotip 1 oluşturmaktadır. Sonuç olarak; mezbahada kesilen sığırların bakteriyolojik et muayenesi örneklerinde önemli düzeyde termofilik Campylobacter izole ve identifiye edilmiştir. Mezbahalarda kesim hijyenine uyulması, soğuk zincirin sürekliliği, çapraz kontaminasyonun önlenmesi, işleklerde çalışan personelin eğitiminin sürekliliği Campylobacter kaynaklı halk sağlığı sorunlannı önlemede öncelikle göz önünde tutulması gerekenlerdir.