pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 041-048
ATLARDA KSİLAZİN-DİAZEPAM-KETAMİN ANESTEZİK KOMBİNASYONUNA EKLENEN PROPOFOLÜN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Cengiz Ceylan1, Hüdai İpek2, Ali Hayat1, Mehmet Şakar1
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabiiim Dalı, ŞANLIURFA
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabiiim Dalı, ŞANLIURFA
Anahtar Sözcükler: Ksilazin, Diazepam, Ketamin, Propofol, Anestezi, At
Görüntülenme Sayısı:2110 - İndirilme Sayısı: 3353

Bu çalışmanın amacı; atlaraa uygulanan ksilazin-diazepam-ketamin anestezik kombinasyonuna propofol ilave ederek, anestezinin indüksıyonunu ve anesteziden uyanma kalitesini düzeftip/düzeltmeyecegini ve bazı kardiyopulmoner. hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine olan etkilerini araştırmaktı. Araştırmada toplam 6 adet at yedi gün arayla her iki grupta da kullanıldı. Grup l'de atlara, ksilazin-diazepam-ketamin kombinasyonu; grup ll'de ise. ksilazın-diazepam-ketamın-propofol kombinasyonu intravenöz uygulandı. Araştırmada, atlara uygulanan son ilaç enjeksiyonundan sonra, anestezi indüksiyon ve anastezi süresi, sternal pozisyona gelme ve ayağa kalkma zamanı ile anestezi induksiyon. anestezi ve analjezi ile uyanma kalitesi belirlendi. Kalp atım sayısı, solunum sayısı, vücul ısısı, sistolik. diastolik ve ortalama kan basınçları; anesteziden önce, anestezi süresince her 5 dakikada bir 30. dakikaya kadar ölçüldü. Hematolojik ve biyokimyasal analizler için anesteziden önce ve sonraki 10:, 30.. 60. ve 90. dakikalarda kan örnekleri alındı. Kardiyopulmoner parametrelerin anestezinin indüksiyon undan sonraki ilk dönemde düştüğü, sonraki dönemlerde ise başlangıç değere ulaştığı gözlendi. Kombinasyona eklenen propofolün geçici hipertansiyon ve solunum depresyonu oluşturduğu tespit edildi. Propofol ilavesinin klinik anestezi parametrelerinde, kısmi olarak olumlu etki oluşturduğu belirlendi. Sonuç olarak: propofolün. atlarda genel anestezi amacıyla kullanılan ksilazin-diazepam-ketamin kombinasyonuna düşük dozlarda propofol ilavesinin, vilal parametrelerde önemli bir değişiklik oluşturmadan anestezinin daha güvenli ve kaliteli olduğu düşüncesine varıldı.