pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 039-048
SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER IŞIĞINDA VETERİNER HEKİMLİĞİN PROFİLİ: I. SINIF BİLİNCİ VE İŞ DOYUMU
Abdullah Özen1, Burhan Kemal Ateş2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji A. B. D , Elazığ
2Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Büliimü, Elazığ
Anahtar Sözcükler: Veteriner hekimliği, sınıf bilinci, iş doyumu
Görüntülenme Sayısı:1773 - İndirilme Sayısı: 1124

Bu araştırmada, meslekler sosyolojisinin sayıltıları paralelinde, sosyo-kültürel değişkenler ışığında, veteriner hekimliğin p rol ilin in çıkan İması ve veteriner hekimlerin sınıl bilinci ve iş doyumu konularındaki duyarlı lıklannın saplanması amaçlanmıştır. Bu amaçla çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 22 ilden gelen, farklı sektörlerde faaliyet gösteren. 94 veteriner hekim üzerinde anket uygulanmıştır. Araştırma çerçevesinde elde edilen bulgulara göre vetenner hekimlerin kendilerini genel olarak, alt ve orta sınıf mensubu hissettikleri ve iş doyumu konusunda ileri derecede doyumsuzluk yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.