pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 073-080
KLORAMFENİKOL'ÜN SIĞIR POLİMORFNÜKLEER LÖKOSİT (PMNL) FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İN VİTRO VE İN VİVO ARAŞTIRILMASI
Ahmet Levent Baş1, Ömer Demet2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Akdeniz Veteriner Kliniği, MERSİN
Anahtar Sözcükler: Kloramlenikol, Polimorfnükleer Lökosit, Fagositoz, Hücre İçi Öldürme Aklivitesi
Görüntülenme Sayısı:1695 - İndirilme Sayısı: 1452

Bu çalışmada kloramfcnikolün polimorfnükleer lökosit (PMNL)'lerin fagositoz ve hücre içi öldürme aktivitelerı üzerindeki etkisi araştırıldı. Çalışma, in vitro ve in vivo koşullarda gerçekleştirildi, in vivo aşamada, 08-13 aylık 9 adet Holstein-Fresıan sığır kullanıldı. İn vitro bölümde ise kloramfenikol uygulanmamış hayvanlardan alınan kan Örneklerinden izole edilen nötrofiller'in 10, 1000 ve 4000 |ig/ml kloramfenikol ihtiva eden inkübasyon ortamlarında fagositoz ve hücre içi öldürme aktiviteleri belirlendi. Buna göre; 10 ve 1000 pg/ml'de PMNL fonksiyonlarında bir değişiklik görülmezken, 1000 (ig/ml'de nötrofil başına düşen fagosilik canlı C. albicans sayısında arlma, 4000 pg/ml'de ise fonksiyonlarda önemli derecede azalma saptandı, in vivo çalışmada, 10 mg/kg 12 saat ara ile günde iki kez, beş gün süre ile kloramfenikol uygulandı. Kan Örnekleri, sabah uygulamasından 2.5 saat sonra alınarak, plazma kloramfenikol Ölçümü ve PMNL izolasyonu yapıldı. PMNL fonksiyonlarında, ilk günden itibaren önemli derecede azalma kaydedildi.