pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 081-092
SÜTÇÜ SIĞIRLARIN PERİPARTURİENT DÖNEM HASTALIKLARINDA SERUM APOLİPOPROTEİN B-100 KONSANTRASYONLARI
Turan Civelek1, Mutlu Sevinç2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, AFYON
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sütçü sığır, periparturient dönem, apolipoprotein B-100. primer kelozis, abomasum deplasmanı, retensio sekundinarum, tatty liver
Görüntülenme Sayısı:1951 - İndirilme Sayısı: 1119

Çalışmada sütçü sığırların penpartunenı dönem hastalıklarında serum apolıpoproteın B-100 konsantrasyonlarındaki değişim araştırıldı ve karaciğer fonksiyonu değerlendınldi Bu çalışmada, dokuz sanıklı ve 36 penpartunenı haşlatıldı {abo masum deplasmanlı 18. pnmer keiozısll 9 ve retensıo sekundınarumlu 9) olmak üzere toplam 45 sütçü Sığır kullanıldı. I um hayvanlarda serum glukoz. kolesterol. tnglıserrt, HDL. total protein, albumin, total bilirubin. AST ve GGT konsantrasyonları enzımatık olarak ve apo B-100 konsantrasyonları SRID tesiı ile ölçüldü. VLDL ve LDL ise formülle hesaplandı. Karaciğerden lokal anestezi altında perkulan biyopsi iğnelen ile biyopsi örneklen toplandı. Abomasum deplasmanlı sığırlarda serum kolesterol. Inglisenl, HDL LDL ve VLDL konsantrasyonları (p=0.001) ile total protein (p=0.002) ve albumin (p=0.028l konsantrasyonları isialiksol olarak önemli ölçüde düşük bulunurken, serum AST (p-0.001). GGT (p=0.012) ve total bilirubin (p=0.005) konsantrasyonları ise önemli ölçüde yüksekli Abomasum deplasmanlı vakalarda ortalama =-43.27 - 3 17 oranında [şıddeülı fatty liver) yağlanma tespit edildi Primer ketozisli sığırlarda serum kolesterol, tnglıserıt. HDL I..DL. VLDL ve glukoz konsantrasyonları (p=0.001) ile toıal protein (p=0.003) ve albumin (p=0.009l konsantrasyonlannın önemli ölçüde düşük olduğu tespit edildi Serum AST, GGT ve total bilirubin konsairasyonları ise önemli ölçüde yüksek (p=0.001) bulundu Genel Olarak pnmer ketozıslı sığırların karaciğerlerinde ortalama %48.89±8,09 oranında (şiddetli fatty liver) yağlanma lespıt edildi Retensıo sokundınarum'lu sığırlarda serum kolesterol. Inglisenl, HDL LDL ve VLDL konsantrasyonları (p=0.001) ile total pıolein (p=0.005) ve glukoz p=0.002) konsairasyonları ıstatıksöl olarak önemli ölçüde düşüktü. Serum AST konsanirasyonu ise önemli derecede yüksek (p=0.002) bulundu. Reiensio sekundınaaımlu sığırlarda genel olarak ortalama %36.89±7 75 oranında (orta şiddetli lalty livar) yağlanma belirlendi Pen parturient dönem hastalıklarla ilişkili olarak apo B-100 konsantrasyonun abomasum deplasmanlı (p=0,001), primer ketozisli (p-0.006) ve retensıo sekundınarum'lu (p=0 016) sığırlarda önemli derecede azalmıştı Çalışma sonucu, serum apo B-100 konsantrasyonlarının sütçü sığırlarda periparturient dönem hastalıkların lanı ve değerlendirilmesinde faydalı bir kriter olduğu ancak, bu parametre de bireysel değerlendirildiğinde, sonuçlara ihtiyatla yaklaşılması gerektiği tespit edildi.