pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 093-098
KONYA BÖLGESİNDE TAVUKLARDA MAREK HASTALIĞI, LENFOİD LÖYKOZ VE RETİKÜLOENDOTELİOZİS'İN ELİSA VE HİSTOPATOLOJİK YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI
Uçkun Sait Uçan1, Mehmet Ateş1, M. Metin Kıran2, H. Hüseyin Hadimli1, Mustafa Ortatatlı2, E. Özlem Kuyucuoğlu2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD. Kampus, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji ABD, Kampus, KONYA
Anahtar Sözcükler: Tavuk, immünosupresif virus, ELİSA
Görüntülenme Sayısı:1794 - İndirilme Sayısı: 3130

Kanatlı hayvanların etiyolojisi bilinen neoplastik hastalıklar grubu içerisinde yer alan 3 tane viral kökenli neoplazması vardır. Bunlar, Marek Hastalığı (MH), Lenfoid Löykoz (LL) ve Retiküloendoteliozis (RE)'dir. Bunlardan MH'da kötü huylu T hücre transformasyonu, LL'da ise iyi huylu ve kötü huylu tümör oluşumu görülür. RE lenfomaların oluşumu ile karakterize bir enteksiyodur. Çalışmanın hayvan materyali, anket çalışması ile belirlendi, Konya ve Çevresindeki ticari ve damızlık sürülerden 540 adet kan ve serum örneği ile 15 doku (karaciğer, böbrek, dalak, bursa Fabricius, pankreas, akciğerler, bezsel ve kaslı mide, Nervus ischiadicus, deri, beyin ve beyincik) örneği toplandı. Bu çalışmada histopatolojı, ve serolojik (ELİSA) tanı yöntemleri kullanılarak, seçilen işletmelerden elde edilen örneklere ait kan ve dokulardan her iki yöntem ile kesin tanı konan enfeksiyonlara ait bazı epidemiyolojik veriler derlendi. Çalışmada, tanı amacıyla kullanılabilecek hi stop atol ojik metod ile ELİSA arasında istatistiksel bir ilişki olduğu görüldü (p<0,05). ELİSA ile, 56 serumda anti-MHV antikoruna rastlanırken, 1 serum örneğinde anti-LLV antikoru tespit edildi. Çalışmadan elde edilen epidemiyolojik bulgular: MH ve LL'un prevalansları sırası ile % 10 ve % 0.2 olarak tespit edildi. İncelenen örneklerde RE varfığına dair bir bulguya rastlanmadı